Proefschrift: Rechtsverhoudingen tussen particulieren en de verdragsrechtelijke verkeersvrijheden

Proefschrift: Rechtsverhoudingen tussen particulieren en de verdragsrechtelijke verkeersvrijheden

Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat het Hof van Justitie een aantal verdragsrechtelijke vrijverkeerbepalingen aldus heeft uitgelegd dat zij directe gevolgen sorteren voor privaatrechtelijke rechtsverhoudingen. Het onderzoek brengt de rechtspraak van het Hof gewezen over de verdragsrechtelijke vrijverkeerbepalingen met elkaar in verband en analyseert tegen de achtergrond van de verschillende doorwerkingstechnieken waarvan het Unierecht zich bedient, of en zo ja in hoeverre de benadering die het Hof kiest voor de ene vrijverkeerbepaling voorspellend kan zijn voor andere vrijverkeerbepalingen. Aldus brengt het onderzoek duidelijk in kaart wat de mogelijke reikwijdte is van de invloed van vrijverkeerbepalingen op privaatrechtelijke rechtsverhoudingen. Onlosmakelijk daarmee verbonden is de aandacht voor de gevolgen die het aanvaarden van directe horizontale werking heeft voor het type rechtvaardigingsgronden dat een particulier moet kunnen inbrengen tegen het verwijt dat een vrijverkeerbepaling is geschonden.