De plaats van het Erfolgsort in het forum delicti van het EEX

De plaats van het Erfolgsort in het forum delicti van het EEX

Een persoon met woonplaats op het grondgebied van een EU-lidstaat kan ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen. Deze bevoegdheidsgrond staat sinds 2015 in artikel 7 sub 2 van de Brussel Ibis-Verordening (EEX-Verordening II).
Het Hof van Justitie EU heeft via uitleg gepoogd om het forum delicti gelijke tred te laten houden met die maatschappelijke en juridische ontwikkelingen. Dit heeft geresulteerd in een imposant bouwwerk van jurisprudentie, waarin het echter soms lastig is om de weg vinden.
Deze bijdrage richt zich op de plaats waar de schade is ingetreden. Centraal staat de vraag welke uitgangspunten het Hof hanteert bij de invulling van het zogenoemde Erfolgsort. Door de jurisprudentie te rubriceren en te bespreken worden deze uitgangspunten helder.