Rome I: best practices en valkuilen

Rome I: best practices en valkuilen

In december 2019 was Rome I inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst tien jaar van toepassing. Hoe functioneert de verordening in de praktijk? Deze bijdrage analyseert de toepassing van Rome I in de Nederlandse rechtspraak aan de hand van zes onderwerpen: de werkingssfeer, de rechtskeuzebevoegdheid, de objectieve verwijzingsregeling, de bijzondere conflictregels, het leerstuk van de voorrangsregels en de verplichting tot ambtshalve toepassing. Leiden de conflictregels tot voorspelbare uitkomsten?