Concept-wetsvoorstel Coronawet

Concept-wetsvoorstel Coronawet

Veelbesproken, maar nog niet eerder beschikbaar: met het onderstaande concept-wetsvoorstel wordt beoogd een juridische grondslag te bieden aan maatregelen die nodig zijn ter bestrijding van de Covid-19 epidemie. De lokale noodverordeningen die tot op heden ingezet werden, worden weliswaar ingetrokken, maar daarvoor komt een wet terug die een vergaande inperking van grondrechten mogelijk maakt en die de invulling van materiële normen via delegatiebevoegdheden grotendeels overlaat aan de minister van VWS. Deze krijgt een ongebreidelde bevoegdheid om regels te stellen, waarvan overtreding zonder adequate motivering strafbaar wordt gesteld.
De Wet maatregelen Covid-19 heeft een tijdelijk karakter, maar stuit desondanks op weerstand van onder meer de Orde van Advocaten, de Raad voor de rechtspraak, de Nationale ombudsman, het College voor de Rechten van de Mens en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De wet zou per september van kracht moeten worden, maar de Raad van State wacht nog op de definitieve wettekst om het kabinet te kunnen adviseren. Bedoeling is dat de wet voor een half jaar gaat gelden, met mogelijkheid tot verlenging.
Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans stelt dat hij geschrokken is van het voorstel. De wet maakt het mogelijk dat de ministerraad achter gesloten deuren ingrijpende besluiten neemt. Daarmee kunnen rechten en grondrechten van burgers ernstig beperkt worden, zonder dat de Tweede Kamer daar invloed op heeft. Dat past niet in een democratische rechtsstaat en staat haaks op ons grondwettelijk systeem.