Bestuursrechters: rechtsbescherming zou zwaarder moeten wegen dan rechtseenheid

Bestuursrechters: rechtsbescherming zou zwaarder moeten wegen dan rechtseenheid

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht (een intern overlegorgaan van bestuursrechters) schrijft in een rapport dat lagere rechters niet per definitie de oren zouden moeten laten hangen naar uitspraken van rechters in hoger beroep. Bestuursrechters worstelen blijkbaar regelmatig met strenge uitspraken die volgen uit vigerende jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak of de Centrale Raad van Beroep. In zaken waar voor burgers onevenredig negatieve gevolgen dreigenózoals bij de toeslagenaffaireózouden rechters in eerste aanleg meer gewicht moeten toekennen aan de rechtsbescherming dan aan de rechtseenheid en rechtszekerheid.