De verplichting tot horen vr het invorderen van dwangsommen nader bezien

De verplichting tot horen vóór het invorderen van dwangsommen nader bezien

In deze uitspraak verfijnt de Raad van State eerdere rechtspraak met betrekking tot de zienswijzeplicht bij het voornemen tot invordering. Eerder deed de Raad van State een voor de bestuursrechtelijke handhavingspraktijk belangrijke uitspraak. Kort gezegd oordeelde men in die zaak dat bestuursorganen verplicht zijn gelegenheid te bieden om een zienswijze op het voornemen te geven voorafgaand aan het nemen van een invorderingsbesluit. Een verzuim op dat punt leidde tot vernietiging van het invorderingsbesluit vanwege een zorgvuldigheidsgebrek. De onderstaande, nieuwe uitspraak (van twee maanden nadien) werpt een ander licht op de verweermogelijkheden voor een bestuursorgaan in een beroepsprocedure tegen een invorderingsbesluit.