Derdebelanghebbende kan zich niet voegen in tuchtzaak

Derdebelanghebbende kan zich niet voegen in tuchtzaak

Raden van Discipline zijn bij de wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast, geen bestuursorganen in de zin van de Awb. In het tuchtrecht—anders dan in het bestuursrecht—is geen rol weggelegd voor derdebelanghebbenden, aldus de Raad van State.