Afdeling niet bevoegd in zaken die nog niet voor de rechtbank zijn geweest

Afdeling niet bevoegd in zaken die nog niet voor de rechtbank zijn geweest

Zodra een bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen en twee weken zijn verstreken na de dag waarop de belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft meegedeeld dat het in gebreke is, kan een belanghebbende beroep instellen bij de bestuursrechter wegens het niet tijdig beslissen.