Trage besluitvorming door de overheid leidt soms, maar niet altijd tot aansprakelijkheid

Trage besluitvorming door de overheid leidt soms, maar niet altijd tot aansprakelijkheid

Voor het nemen van een besluit op een aanvraag gelden wettelijke beslistermijnen, niet alleen op grond van de Awb, maar ook op grond van bijzondere wetten. Wanneer een dergelijke termijn wordt overschreden en de aanvrager van het besluit lijdt daardoor schade, kan deze schade niet zonder meer op de trage overheid worden verhaald. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist die in het concrete geval moeten worden gewogen door de rechter. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt dit uitgangspunt.