Topscriptie: De hoorplicht in de Awb

Topscriptie: De hoorplicht in de Awb

In de literatuur zijn zorgen geuit over de verenigbaarheid van het hoorrecht in de Awb met het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Op basis van dit beginsel hebben geadresseerden van een besluit dat voor hen nadelig uitpakt het recht om hierover te worden gehoord in de bestuurlijke fase. Door meerdere auteurs is gepleit voor codificering van het verdedigingsbeginsel in de Awb.
In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde afstudeerscriptie wordt onderzocht welke eisen het Hof van Justitie stelt aan het recht om te worden gehoord in het kader van het verdedigingsbeginsel. Vervolgens is getoetst in hoeverre het Nederlandse hoorrecht in de Awb aan deze eisen voldoet. Uit deze toets blijkt dat ons hoorrecht niet op alle vlakken aansluit bij de Europese eisen. Geconcludeerd wordt evenwel dat EU-recht-conforme interpretatie momenteel de voorkeur verdient boven codificering, omdat de laatste een aantal problemen oplevert. Zo zou codificatie bij de huidige regeling van de bezwaarprocedure leiden tot een dubbele hoorplicht.