Besluiten Commissie Mijnbouwschade Groningen hebben civielrechtelijk karakter, maar wel in de zin van Awb

Besluiten Commissie Mijnbouwschade Groningen hebben civielrechtelijk karakter, maar wel in de zin van Awb

Met het Besluit mijnbouwschade Groningen beoogde de minister om bestuursrechtelijke rechtsbescherming te bieden aan gedupeerden van de gaswinningsaardbevingen. De vraag is echter of beslissingen van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), gezien het civielrechtelijke karakter en het ontbreken van een wettelijke grondslag, wel besluiten zijn in de zin van de Awb. De rechtbank oordeelt dat dit inderdaad het geval is, zodat de bestuursrechter een inhoudelijk oordeel kan vellen over de vraag of de TCMG schadevergoedingen correct heeft vastgesteld.
Aangezien de besluiten van de TCMG mede aan de hand van civielrechtelijke criteria moeten worden beoordeeld, heeft de bestuursrechter tevens een civiele rechter gevraagd om zitting te nemen in de meervoudige kamer.