De (on)toelaatbaarheid van relatieve beoordelingsmethodes bij aanbestedingen

De (on)toelaatbaarheid van relatieve beoordelingsmethodes bij aanbestedingen

Rank reversal, ook wel rangorde-paradox genoemd, houdt in dat bij het wegvallen van een inschrijving of bij toevoeging van een nieuwe inschrijving een nieuwe beoordeling van de inschrijvingen op basis van de gunningscriteria leidt tot een andere rangorde van de eerder beoordeelde en niet weggevallen inschrijvingen: het leidt tot een 'herschikking' van de positie van de inschrijvers in de rangorde.
In het onderstaande, belangwekkende advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts staat de vraag centraal of een relatieve beoordelingsmethode met de mogelijkheid van rank reversal in strijd is met de beginselen van transparantie en gelijke behandeling en of een dergelijke beoordelingsmethode wel ertoe leidt dat de opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de—naar het oordeel van de aanbestedende dienst—economisch meest voordelige inschrijving.