Een realistisch burgerperspectief bij ontvankelijkheid bezwaar

Een realistisch burgerperspectief bij ontvankelijkheid bezwaar

In de uitspraak die de aanleiding voor deze bijdrage vormt, staat de bezwaartermijn en ontvankelijkheid ex artikel 6:11 Awb centraal. Dit artikel ziet op de verschoonbaarheid van een overschrijding van de bezwaartermijn: 'Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.' Deze tekst zegt nog niet zo veel. Cruciaal is de uitleg van de woorden 'redelijkerwijs' en 'in verzuim'.