Raad van State oordeelt over frauderende rechtenstudente

Raad van State oordeelt over frauderende rechtenstudente

Een Rotterdamse studente rechtsgeleerdheid werd betrapt op fraude bij meerdere tentamens en is door de examencommissie berispt. Dat is haar minste zorg: vier tentamens worden ongeldig verklaard en zij wordt het hele studiejaar uitgesloten van tentaminering. Haar bezwaar daartegen wordt ongeldig verklaard, waarna zij hoger beroep instelt bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Het staat vast dat de studente substantieel heeft gefraudeerd: zodanig dat de examencommissie niet hoefde te volstaan met een waarschuwing. De sanctie is niet onevenredig, noch disproportioneel.