De bestuurlijke boete en het lex mitior-beginsel

De bestuurlijke boete en het lex mitior-beginsel

Gedurende de doorlooptijd van deze zaak is wet- en regelgeving gewijzigd, waardoor de overtreding in kwestie tijdens de behandeling van het beroep niet langer als zodanig wordt aangemerkt. De bestuurlijke boete gaat van tafel op grond van het strafrechtelijke lex mitior-beginsel: vanuit het gezichtspunt van de rechtszekerheid van de verdachte is toepassing van nieuw recht, voor zover dat voor hem gunstiger is, toelaatbaar (artikel 1 lid 2 Sr). In artikel 5:46 lid 4 Awb is dit beginsel van overeenkomstige toepassing verklaard bij het opleggen van bestuurlijke boetes.