Hoogte vergoeding proceskosten bestuursrecht in lijn met Europees recht

Hoogte vergoeding proceskosten bestuursrecht in lijn met Europees recht

Appellanten betoogden dat de hoogte van de (in hun ogen te lage) proceskostenvergoeding in strijd zou zijn met het recht op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM) en artikel 47 EU-Handvest, alsmede met het Verdrag van Aarhus en de EU-mer-richtlijn. Nu zij een aanzienlijk deel van hun proceskosten zelf moeten dragen, zou procederen onevenredig kostbaar zijn.
De Afdeling volstaat in de uitspraken wat betreft de toelaatbaarheid van het vergoedingenstelsel op grond van het EVRM met verwijzing naar een eerdere uitspraak uit 2022. Wel werkt de Afdeling de vraag uit in hoeverre het feit dat op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht slechts een deel van de daadwerkelijke kosten voor rechtsbijstand wordt vergoed, binnen het kader van het Handvest, het Verdrag van Aarhus en mer-richtlijn acceptabel kan worden geacht.