Digitale informatie in het strafproces

Digitale informatie in het strafproces

De strafvordering wordt steeds meer gedigitaliseerd. Informatie komt vaker in digitale vorm beschikbaar en de werkprocessen worden digitaler. Het te moderniseren Wetboek van Strafvordering zou daarvoor geen obstakels moeten bevatten. De vraag die in het onderstaande onderzoek wordt beantwoord, is of het huidige Wetboek van Strafvordering dergelijke obstakels bevat en, zo ja, op welke wijze deze kunnen worden weggenomen.