Innovatiewet Strafvordering

Innovatiewet Strafvordering

Dit concept-wetsvoorstel bewerkstelligt dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering al enkele voor de strafrechtspraktijk relevante onderwerpen toegepast kunnen worden, teneinde daarmee in de praktijk ervaring op te doen.
Zo krijgt de strafrechter de mogelijkheid om complexe schadevergoedingsvorderingen af te splitsen van strafzaken. In de huidige situatie moeten slachtoffers een separate civiele procedure starten als de strafrechter aangeeft een ingewikkelde vordering tot schadevergoeding niet te kunnen behandelen. Volgens het onderstaande concept-wetsvoorstel hoeven slachtoffers bij een afsplitsing niet meer zelfstandig een procedure te starten, maar gebeurt dat automatisch na verwijzing door de strafrechter. De zaak wordt dan behandeld door gespecialiseerde rechters.