Wijziging partneralimentatie na bewust afwijken van wettelijke maatstaven bij vaststelling

Wijziging partneralimentatie na bewust afwijken van wettelijke maatstaven bij vaststelling

Een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud kan worden gewijzigd of ingetrokken indien zij van de aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord doordat bij die uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Een overeenkomst betreffende levensonderhoud kan ook worden gewijzigd of ingetrokken, indien zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.
De mogelijkheid tot wijziging die de wet partijen biedt, kan worden beperkt met een niet-wijzigingsbeding ten aanzien van de partneralimentatie. Rechtbank Gelderland heeft de vraag beantwoord welk toetsingskader gehanteerd dient te worden in het geval partijen weliswaar geen niet-wijzigingsbeding hebben afgesproken, maar wel heel bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven (Tremanormen).