Is het redelijk dat de Staat de schade van politie-invallen draagt?

Is het redelijk dat de Staat de schade van politie-invallen draagt?

In de zaak Staat/Wherestad werd bij (rechtmatige) politie-invallen in twee huurwoningen aan voordeur en keukens schade toegebracht die enkele duizenden euro's bedroeg. Gerechtshof Amsterdam oordeelde dat de Staat deze schade diende te vergoeden. In de zaak Staat/Lavrijsen werd al door de Hoge Raad bepaald dat als in het kader van een rechtmatige huiszoeking een derde (in dit geval de huurder) schade oploopt, het enkele feit dat een huiszoeking rechtmatig is, niet in de weg staat aan het oordeel dat de daarbij toegebrachte schade onrechtmatig is.
Uit het Huiszoeking-arrest blijkt dat bij de bepaling van wat het normale maatschappelijke risico inhoudt, van belang zijn 'de aard van de overheidshandeling en het gewicht van het daarmee gediende belang alsmede in hoeverre die handeling en de gevolgen daarvan voorzienbaar zijn voor de derde die als gevolg daarvan schade lijdt, en anderzijds de aard en de omvang van de toegebrachte schade'.