Wetsvoorstel huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Wetsvoorstel huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Dit wetsvoorstel regelt dat aan huurders van ligplaatsen voor woonboten een gelijkwaardige huurbescherming wordt toegekend als aan huurders van onroerend goed. Daartoe wordt voorgesteld om de overeenkomst tot huur van een ligplaats als huur van woonruimte te zien; te regelen dat koop geen huur breekt; het huren van een ligplaats te beschermen tegen opzegging; te regelen dat bij overlijden van de huurder de ligplaats overgaat op diens erfgenamen; en dat bij verkoop van de woonboot de nieuwe eigenaar ook de huur van de ligplaats over kan nemen.