Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op hoofdlijnen zal het volgende veranderen:
• Uitbreiding informatieverplichting: werkgevers moeten straks schriftelijk en uiterlijk binnen een week na aanvang dienstverband informatie verstrekken over de normale werk- en rusttijden en na een maand over het opleidingsbeleid en de procedures bij ontslag inclusief opzegtermijnen (artikel 7:655 BW). Indien het werkpatroon onvoorspelbaar is, geldt dat de werkgever de werknemer moet informeren over de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om te werken (zogeheten referentiedagen en –uren), de minimale termijn voor oproeping en het aantal gewaarborgde betaalde uren.
• Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding: een nevenwerkzaamhedenbeding is straks nietig, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond (artikel 7:653a BW). Op dit moment is een nevenwerkzaamhedenbeding niet wettelijk gereguleerd. Het wetsvoorstel bepaalt niet wat onder een rechtvaardigingsgrond valt, maar daarbij kan gedacht worden aan gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten en het vermijden van belangenconflicten.
• Kosteloos aanbieden verplichte opleiding: een wettelijk (of op grond van een cao) verplichte opleiding is voor de werknemer straks kosteloos en wordt beschouwd als arbeidstijd (artikel 7:611a BW).
• Onvoorspelbaar werkpatroon: werknemers kunnen straks na 26 weken dienstverband (maximaal één keer per jaar) een verzoek bij de werkgever indienen voor arbeid met meer voorspelbare en daarmee meer zekere arbeidsvoorwaarden (artikel 2b Wet flexibel werken).