Oprichting Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal

Oprichting Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2021/784 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud. Verordeningen hebben rechtstreekse werking en vereisen dan ook geen omzetting door de nationale wetgever. Met dit voorstel wordt evenwel een zelfstandig bestuursorgaan opgericht teneinde de taken en bevoegdheden die de voortvloeien uit de verordening uit te voeren. De Autoriteit Online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal wordt belast met het (doen) verwijderen of blokkeren van terroristische online-inhoud. Wat onder 'terroristische inhoud' wordt verstaan, wordt gedefinieerd in artikel 2 lid 7 onderdelen a tot en met e van de verordening.