ECLIECLI:EU:C:2014:2
Datum15-01-2014
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Grote kamer) van 15 januari 2014.#Association de mediation sociale tegen Union locale des syndicats CGT e.a.#Verzoek van de Cour de cassation (Frankrijk) om een prejudiciele beslissing.#Sociaal beleid - Richtlijn 2002/14/EG - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 27 - Vereiste van bepaalde minimumaantallen werknemers voor de oprichting van personeel vertegenwoordigende organen - Berekening minimumaantallen - Nationale regeling die in strijd is met het Unierecht - Rol van de nationale rechter.#Zaak C-176/12.
TijdschriftartikelHof van Justitie EU, 15-01-2014, C-176/12 (met noot)
I. Zaal
JAR 2014/55
Uitsluiten gesubsidieerde werknemers bij berekening vereiste aantal werknemers voor medezeggenschapsorgaan, Rechtstreeks beroep op EU-Handvest niet mogelijk
TijdschriftartikelHvJ EU 15-01-2014, C-176/12 (met noot)
S.S.M. Peters
JIN 2014/27
Art. 27 van het Handvest grondrechten EU, alleen of gelezen in samenhang met de bepalingen van Richtlijn 2002/14, moet aldus worden uitgelegd dat dit artikel van het Handvest, wanneer een nationale bepaling ter uitvoering van deze richtlijn onverenigbaar is met het recht van de Unie (omdat gesubsidieerde werknemers worden uitgesloten van het getalscriterium), niet kan worden ingeroepen in een geding tussen particulieren teneinde die nationale bepaling buiten toepassing te laten.
TijdschriftartikelHvJ EU 15-01-2014, C-176/12 (met noot)
H.H. Voogsgeerd
TRA 2014/38
Vereiste van bepaalde minimumaantallen werknemers voor oprichting van personeel vertegenwoordigende organen – rechtstreekse werking – niet inroepbaar tegen vereniging op privaatrechtelijke grondslag.
TijdschriftartikelHvJ EU 15/01/2014, C-176/12 (met noot)
M. de Mol
EHRC 2014/70
Recht op informatie en raadpleging van de werknemers binnen de onderneming, Horizontale directe werking, Uniegrondrechten, Uitleg arresten Mangold en Kücükdeveci, Plicht nationale rechter in geval van strijdige nationale regeling.
TijdschriftartikelHvJ EU 15-01-2014, C-176/12
SEW 2014/46
Sociaal beleid – Richtlijn 2002/14/EG – Handvest van grondrechten van Europese Unie – Artikel 27 – Vereiste van bepaalde minimumaantallen werknemers voor oprichting van personeelsvertegenwoordigende organen – Berekening minimumaantallen – Met Unierecht strijdige nationale regeling – Rol van nationale rechter
TijdschriftartikelHvJ EU 15-01-2014, C-176/12 (met noot)
M.R. Mok
NJ 2014/246
Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) bij beslissing van 11 april 2012 Vereiste van bepaalde minimumaantallen werknemers voor oprichting van personeelsvertegenwoordigende organen. Berekening minimumaantallen.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:356
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:380
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:357