ECLIECLI:EU:C:2018:63
Meer over deze zaak:
Datum06-02-2018
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Grote kamer) van 6 februari 2018.#Strafzaak tegen Openbaar Ministerie.#Verzoek van Hof van Cassatie om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Migrerende werknemers - Sociale zekerheid - Toepasselijke wetgeving - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikel 14, punt 1, onder a) - Gedetacheerde werknemers - Verordening (EEG) nr. 574/72 - Artikel 11, lid 1, onder a) - E 101-verklaring - Bewijskracht - Verklaring die op frauduleuze wijze werd verkregen of ingeroepen.#Zaak C-359/16.
Recht.nl artikelGeen erkenning van detacheringsverklaringen bij sociale zekerheidsfraude (08-02-2018)
Nationale rechters kunnen in geval van fraude de detacheringsverklaring van binnen de EU gedetacheerde werknemers buiten toepassing laten. Dit op voorwaarde dat de instantie die de verklaring heeft afgegeven op de hoogte is gebracht van de fraude en die verklaring niet binnen een redelijke termijn heeft ingetrokken.
> Samenvatting zaak C-359/16, Altun e.a. (Curia.eu)
TijdschriftartikelHvJ EU 06-02-2018, C-359/16 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2018/10.14
E101-verklaring
TijdschriftartikelHvJ EU 06-02-2018, C-359/16
USZ 2018/107
Toepasselijke wetgeving, Gedetacheerde werknemers, Bewijskracht E101-verklaring, Verklaring die op frauduleuze wijze werd verkregen of ingeroepen.
TijdschriftartikelHvJ EU 06-02-2018, C-359/16 (met noot)
R.J.G.M. Widdershoven
AB 2018/156
Verklaring die op frauduleuze wijze werd verkregen of ingeroepen
TijdschriftartikelHvJ EU 06-02-2018, C-359/16 (met noot)
P. Kavelaars
BNB 2018/85
Verklaring die op frauduleuze wijze werd verkregen of ingeroepen
TijdschriftartikelFraude en detacheringsverklaringen
F.J.L. Pennings
TAP 2018/100
In het arrest Altun van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het Hof teruggekomen op eerdere jurisprudentie dat detacheringsverklaringen bindend zijn voor de gaststaat en dat alleen nadat een speciale procedure gevolgd is de gaststaat niet gebonden kan zijn aan detacheringsverklaringen. In geval van fraude kan ook de gaststaat ze intrekken. In dit artikel worden de omstandigheden van de zaak besproken en de consequenties van deze benadering.
TijdschriftartikelHvJ EU 06-02-2018, C-359/16
SEW 2018/98
TijdschriftartikelHvJ EU 06-02-2018, C-359/16
RvdW 2018/654
Migrerende werknemers
TijdschriftartikelHvJ EU 06-02-2018, C-359/16 (met noot)
A.P. van der Mei
TRA 2018/64
Detachering Ė E 101-verklaring Ė fraude en misbruik
TijdschriftartikelSociale zekerheid en controle op detacheringen binnen de EU. Nieuwe wending in de rol van de detacheringsverklaringen bij fraude - HvJ EU 6 februari 2018, zaak C-359/16 (Altun e.a./Openbaar Ministerie)
H. Verschueren
ArA 2019, 1, p. 30
Deze bijdrage annoteert het arrest Altun (C-359/16) van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de betekenis van de A1-verklaringen bij de toepassing van de Europese socialezekerheidscoŲrdinatie (Verordening 883/2004). Deze zaak ging over de controle die de ontvangstlidstaten kunnen uitoefenen op de correcte toepassing van de regels met betrekking tot de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving bij detachering binnen de EU. Dit artikel gaat op de eerste plaats dieper in op de voorwaarden met betrekking tot de toepassing van deze detacheringsregels en op de tot nog toe bestaande rechtspraak van het Hof van Justitie over de betekenis van de detacheringsverklaringen. Het licht dan verder toe hoe het Hof aan deze rechtspraak een nieuwe wending heeft gegeven door de rechter van de ontvangstlidstaat de mogelijkheid te geven om, indien fraude kan worden aangetoond, deze verklaringen naast zich neer te leggen en zijn eigen socialezekerheidswetgeving toe te passen. Het concludeert dat deze rechtspraak de mogelijkheden om fraude en sociale dumping tegen te gaan slechts in beperkte mate heeft uitgebreid.
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1644 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1665 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2878 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:845
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:155
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:4199
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1098