HvJ EU 05-12-2023, C-683/21 (Nacionalinis visuomen?s sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos tegen Valstybin? duomen? apsaugos inspekcija)


ECLIECLI:EU:C:2023:949
Meer over deze zaak:
CiteertitelRNL2023-1270817
Datum05-12-2023
InhoudsindicatieArrest van het Hof (Grote kamer) van 5 december 2023.#Nacionalinis visuomen?s sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos tegen Valstybin? duomen? apsaugos inspekcija.#Prejudici?le verwijzing - Bescherming van persoonsgegevens - Verordening (EU) 2016/679 - Artikel 4, punten 2 en 7 - Begrippen ,verwerking' en ,verwerkingsverantwoordelijke' - Ontwikkeling van een mobiele IT-applicatie - Artikel 26 - Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid - Artikel 83 - Oplegging van administratieve geldboeten - Voorwaarden - Vereiste dat de inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is begaan - Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door een verwerker.#Zaak C-683/21.
Recht.nl artikelHvJ EU: alleen verwijtbare inbreuk op AVG kan leiden tot bestuurlijke boete (05-12-2023)
Het Hof van Justitie verduidelijkt de voorwaarden waaronder nationale toezichthouders een administratieve geldboete kunnen opleggen aan één of meer verwerkingsverantwoordelijken wegens schending van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een dergelijke boete kan uitsluitend worden opgelegd als sprake is van verwijtbaar gedrag — dat wil zeggen: indien de inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is begaan.
Voorts moet de hoogte van de boete, wanneer een rechtspersoon deel uitmaakt van een groep ondernemingen, worden berekend op basis van de omzet van de gehele groep.
> Alleen verwijtbare inbreuk op AVG kan leiden tot administratieve geldboete (Curia.europa.eu)
> Zonder schuld geen privacyboete, maar de lat hiervoor ligt niet heel hoog (Dirkzwager.nl)
> Prejudiciële vragen over verwerkingsverantwoordelijke van COVID-applicatie (ITenRecht.nl)
> Hoe ver gaat de boeteaansprakelijkheid van een verwerkingsverantwoordelijke? (Declercq.com)
TijdschriftartikelHvJ EU 05-12-2023, C-683/21 (met noot)
A.C. Hendriks
JBP 2024/7
Om te kwalificeren als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke is geen overeenkomst vereist.
TijdschriftartikelHvJ EU 05-12-2023, C-683/21
IR 2024 afl. 1
Prejudiciële vragen, AVG, boete.