Centrale Raad van Beroep, 06-07-2010 / 08-3290 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BN1242
Datum06-07-2010
InhoudsindicatieTerugvordering werkdeel uitkering van gemeente. Art. 70 lid 1 WWB. De Raad is van oordeel dat het hiervoor weergegeven wettelijk stelsel van toekenning en verantwoording van de uitkering voor het werkdeel WWB op zich het standpunt van de Staatssecretaris ondersteunt. Dit neemt niet weg dat er bij appellant blijkbaar sprake was van een jarenlang daarvan afwijkende uitvoeringspraktijk, die tot het hier aan de orde zijnde geschil werd geaccepteerd door de Inspectie Werk en Inkomen (IWI), die van rijkswege is belast met het toezicht op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitvoering van de WWB. Dit blijkt immers uit het feit dat appellant naar aanleiding van de eerder ingediende verslagen over de uitvoering nimmer opmerkingen of aanwijzingen heeft gekregen, terwijl hierbij steeds de door de accountant weergegeven werkwijze werd gehanteerd. Verder blijkt dit uit de review die de IWI samen met de Auditdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 31 januari 2006 over het jaar 2004 in Leeuwarden heeft uitgevoerd. De stelling van de Staatssecretaris dat het hierbij slechts ging om een (oppervlakkige) systeemcontrole kan niet als juist worden aanvaard. Het verslag van deze review laat zien dat volgens de IWI en de Auditdienst de uitvoering van de WWB door appellant op een deugdelijke grondslag was gebaseerd en ook overigens voldeed aan de gestelde eisen volgens de van toepassing zijnde regelgeving. Gelet op deze omstandigheden, een geaccepteerde uitvoeringspraktijk en de onmogelijkheid voor appellant om deze uitvoeringspraktijk voor de verleende voorschotten over 2004 nog tijdig aan te passen, had het op de weg van de Staatssecretaris gelegen de onzekerheid over de rechtmatige besteding ervan nog te accepteren en had hij aldus niet tot de conclusie kunnen komen dat er ten aanzien van de jaaroverschrijdende verplichting ter hoogte van 486.127,-- reeds sprake was van onrechtmatige besteding. Dit betekent dat de Staatssecretaris uit hoofde van het verslag over de uitvoering WWB 2005 niet bevoegd was om op grond van artikel 70, eerste lid, van de WWB tot terugvordering van het bedrag van 486.127,-- over te gaan.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 06-07-2010, 08/3290 WWB
RSV 2010/210
Terugvordering werkdeel van gemeente.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2659 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9636 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2661 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX2112 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2662 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9775
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY8466
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX2118
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BY2745
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BY1794
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4537
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4465
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:3183
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2138
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ7907
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2634
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX2846
Gerelateerd ECLI:NL:RBGRO:2012:BW9149
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BZ2846
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BU3359
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BU3358