Centrale Raad van Beroep, 22-07-2010 / 08-7324 AW, 09-2750 AW en 10-3343 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2010:BN3475
Datum22-07-2010
InhoudsindicatieWeigering van de korpsbeheerder om aansprakelijkheid te erkennen voor de buiten de rechtspositionele aanspraken vallende schade van betrokkene. Anders dan de rechtbank meent de Raad dat het onderzoek dat de korpsbeheerder ter voorbereiding van het bestreden besluit heeft verricht, al toereikend was voor het voldoen van de zorgplicht, en in de nakoming van zijn verplichtingen jegens betrokkene niet is tekortgeschoten. Van een onrechtmatige gedraging van de collega die tot aansprakelijkheid aan de zijde van de korpsbeheerder zou leiden, is derhalve niet gebleken. Het is aan de korpsbeheerder om ter zake te beslissen, ongeacht de omvang van dekking door verzekeraar W. Het ligt op de weg van de korpsbeheerder om een uitweg te zoeken uit de impasse die het gevolg is van het verschil van mening dat tussen betrokkene en de verzekeraar is ontstaan over de bruikbaarheid van het in opdracht van de laatste verrichte medisch onderzoek en zich tevens inspant om consensus te bereiken over (het specialisme van) de in te schakelen deskundige. Vernietiging uitspraak. Beroep ongegrond. Vernietiging besluiten van 16 maart 2009 en 19 augustus 2009.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 22-07-2010, 08/7324 AW + 09/2750 AW + 10/3343 AW
TAR 2010, 154
Dienstongeval brigadier van politie, aansprakelijkheid voor schade.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2001:AD6369 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2008:BG6536
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2008:BG6536
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1925
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:4301