Centrale Raad van Beroep, 26-10-2011 / 10/3812 AWBZ + 11/3776 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2011:BU3825
Datum26-10-2011
InhoudsindicatieThans voldoende grondslag voor een werkwijze waarbij de indicatiestelling, indien sprake is van een noodzaak tot Verblijf, plaatsvindt in de vorm van een zorgzwaartepakket. De Raad stelt vast dat de indicatie op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) met ingang van 1 januari 2011 berust op het met ingang van die dag gewijzigde Besluit zorgaanspraken AWBZ, het gewijzigde Zorgindicatiebesluit en de Regeling zorgaanspraken, zoals die met ingang van die dag luidt. De Raad is van oordeel dat daarin thans, anders dan voorheen - zie de uitspraak van de Raad van 29 september 2010, LJN BO1797 - voldoende grondslag wordt gevonden voor een werkwijze waarbij de indicatiestelling, indien sprake is van een noodzaak tot Verblijf, plaatsvindt in de vorm van een zorgzwaartepakket (ZZP). De Raad vindt in de met ingang van 1 januari 2011 gewijzigde regelgeving evenwel onvoldoende steun voor het standpunt van CIZ dat zij niet bevoegd zou zijn om additionele uren te indiceren indien de objectieve zorgbehoefte van een individuele verzekerde substantieel afwijkt van die van het cliŽntprofiel dat het best bij hem past. Noch in de tekst, noch in de toelichting op de artikelen 6 van de AWBZ, 2 en 9 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ, 13 van het Zorgindicatiebesluit en 1a van de Regeling zorgaanspraken AWBZ vindt de Raad aanknopingspunten voor het oordeel dat in geval van een indicatie voor Verblijf uitsluitend sprake kan zijn van een aanspraak op indicatie in de vorm van een ZZP. Voor een aanspraak op additionele zorg valt daarentegen wel steun te vinden in de tekst van artikel 2, eerste en derde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ Eerstbedoeld artikellid somt de zorgfuncties op waarop aanspraak bestaat en laatstgenoemd artikellid legt vast dat de aanspraak op zorg (slechts) bestaat voor zover de verzekerde, gelet op zijn behoefte en uit een oogpunt van doelmatige zorgverlening, redelijkerwijs daarop is aangewezen. De Raad wijst er op dat hij in zijn uitspraken van 15 augustus 2007, LJN BB2068 en 19 september 2007, LJN BB4074, met betrekking tot het gelijkluidende artikel 2a, eerste lid, van het Verstrekkingbesluit Ziekenfondswet heeft geoordeeld dat deze bepaling meebrengt dat in ieder geval de objectieve zorgbehoefte van een verzekerde dient te worden vastgesteld. De Raad ziet geen reden om daarover in het kader van de AWBZ anders te oordelen. De Raad vindt voor zijn oordeel dat de wet- en regelgeving ruimte laat voor additionele indicatiestelling voorts steun in de nota van toelichting bij het gewijzigde artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. De Raad ontleent daaraan het volgende standpunt van de regelgever: De zorgaanspraak verblijf is dusdanig omschreven dat duidelijk is dat de aanspraak samen gaat met een pakket aan zorg en niet meer samen met de losse zorgfuncties persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Daarmee is de aanspraak op zorg duidelijke gekoppeld aan de zzps. De zzps zullen ter invulling van de aanspraak op verblijf met samenhangende zorg op grond van artikel 2, derde lid, van het BZA bij ministeriŽle regeling worden omschreven. In die ministeriŽle regeling zullen tevens de uitzonderingen geregeld worden voor de cliŽnten die meer zorg met verblijf nodig hebben dan past binnen de zzp-systematiek. De Raad stelt vast dat in de met ingang van 1 januari 2011 gewijzigde Regeling zorgaanspraken AWBZ niettemin niet is voorzien in een regeling van de indicatiestelling voor deze uitzonderingsgevallen. De omstandigheid, dat, zoals ter zitting naar voren is gebracht, deze regeling om uitvoeringstechnische redenen nog niet kon worden vastgesteld, kan geen afbreuk doen aan de in artikel 6, eerste lid, van de AWBZ in verbinding met artikel 2, derde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ neergelegde verplichting om de aanspraak op AWBZ-zorg vast te stellen op basis van de objectieve zorgbehoefte van de verzekerde. Het indicatiebesluit berust derhalve op een ondeugdelijke, namelijk met de wet strijdige motivering.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 26-10-2011, 10/3812, 11/3776 AWBZ
USZ 2011/346
Zorgzwaartepakket. Objectieve zorgbehoefte.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 26-10-2011, 10/3812 AWBZ en 11/3776 AWBZ
RSV 2012/20
Wijze van indicatiestelling ó noodzaak tot verblijf ó zorgzwaartepakket ó indicatiestelling additionele uren.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 26-10-2011, 10/3812 AWBZ, 11/3776 AWBZ
ęGJĽ 2012/34
AWBZ. Omvang indicatie. Additionele indicatiestelling. Objectieve zorgbehoefte. Indicatie en zorgrealisering. Beroep gegrond. Vernietiging indicatiebesluit.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BE8706 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO1797 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB2068 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB4074
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2557 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4069 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2096
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ4063
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ7333
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX7526
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1789
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:714
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:83
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1362
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX8434
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BX8433
Gerelateerd ECLI:NL:RBALM:2012:BY3324