Centrale Raad van Beroep, 16-01-2014 / 12-2763 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:58
Datum16-01-2014
InhoudsindicatieSchorsing: Gelet op enerzijds de ernst en omvang van de ontstane onrust, die maakten dat een pasklare oplossing niet direct voorhanden was, en anderzijds de beperkte duur van de eerste schorsingsperiode, ziet de Raad evenmin voldoende grond voor de conclusie dat de verlenging van de schorsing waartoe na het aflopen van die periode is besloten, als rechtens onhoudbaar is te beschouwen. Reorganisatie: De met de nieuwe structuur tot stand gebrachte veranderingen zijn uitvoerig onderbouwd in een notitie, die aan de basis heeft gelegen van de besluitvorming door het algemeen bestuur op 8 april 2010. De in die notitie weergegeven beweegredenen hebben met de persoon van appellant niets van doen. Ontslag: Conclusie is dat het ontslag van appellant op zijn minst prematuur is geweest. Het kennelijk door de werkgever gevoelde vertrouwensverlies behoorde, net als in elke andere situatie het geval zou zijn geweest, geen grond voor ontslag te vormen zo lang dit niet door voldoende feitelijke gegevens werd geschraagd. Als gezegd had de periode van de schorsing van appellant door de werkgever kunnen worden benut voor onderzoek in dit verband, waarbij ook opties hadden kunnen worden onderzocht als het alsnog uitvoering geven aan de eerdere beslissing tot plaatsing van appellant in de functie van hoofd Middelen.
Recht.nl artikelGrenzen aan het incompatibilité d'humeur-ontslag (06-02-2014)
Hoewel een bevoegd gezag veel vrijheid toekomt bij de inkleuring van een incompatibilité d'humeur-ontslag, dient een dergelijk ontslag wel op een deugdelijke en in toereikende mate op de persoon toegespitste feitelijke grondslag te berusten.
> Grenzen aan het incompatibilité d'humeur-ontslag (Frans Jozef van der Vaart, KienhuisHoving)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 16-01-2014
TAR 2014/93
Schorsing; reorganisatiebesluit; ontslag op andere gronden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1382 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1167
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:975
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2660
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1380
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1157
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:5555
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:908