Centrale Raad van Beroep, 23-06-2015 / 14-3789 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1801
Datum23-06-2015
InhoudsindicatieDe Centrale Raad van Beroep beslist in een viertal uitspraken van 23 juni 2015 voor het eerst over boeten in bijstandszaken. De belangrijkste algemene punten in deze zaken zijn: 1. Ingangsdatum Boetebesluit. De Raad heeft ambtshalve geoordeeld dat de ingangsdatum van het Boetebesluit voor bijstandszaken 1 januari 2013 is. De geconstateerde onduidelijkheid in de regelgeving leidt er niet toe dat het Boetebesluit buiten toepassing moet blijven bij de met ingang van 1 januari 2013 opgelegde boetes op grond van de WWB. Ook zonder het per 1 juli 2014 ingevoegde artikel 6b van het Boetebesluit biedt het Boetebesluit voldoende grondslag om vast te stellen dat het Boetebesluit mede is gebaseerd op de WWB. 2. Overgangsrecht. In beide zaken had het college bij de voor en na 1 januari 2013 doorlopende schending van de inlichtingenverplichting een knip aangebracht. De bedragen van de tot 1 januari 2013 op te leggen maatregel zijn opgeteld bij de vanaf1 januari 2013 vast te stellen boete en tezamen opgelegd als boete. Het op deze wijze toepassen van het lichtere sanctiestelsel (tot 1-1-2013) acht de Raad niet in strijd met geldende verdragsbepalingen. Niet van belang is of de boete feitelijk kan worden geŽffectueerd, bijv. omdat de betrokkene niet langer bijstand ontvangt. 3. Toetsing boetes algemeen. Aangesloten wordt bij de in de uitspraak van de WW-kamer van de Raad van 24 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3754 neergelegde uitgangspunten en de daaraan gekoppelde differentiatie in percentages van het benadelingsbedrag. Een beboetbare gedraging leidt bij gewoneverwijtbaarheid tot een boete ter hoogte van 50% van het benadelingsbedrag. Afwijking naar boven is gerechtvaardigd bij opzet of grove schuld, afwijking naar beneden is aangewezen als sprake is van verminderde verwijtbaarheid bij de overtreder. De Raad geeft thans een omschrijving van wat onder opzet in dit verband wordt verstaan: het willens en wetens handelen of nalaten, wat ertoe heeft geleid dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan bijstand is ontvangen. Het bestuursorgaan moet aantonen dat daarvan sprake is. Het bestuursorgaan dient tevens op basis van de beschikbare informatie, zo nodig aangevuld met door de betrokkene nader te verstrekken inlichtingen of gegevens, te beoordelen of sprake is van verminderde verwijtbaarheid. Als opzet of grove schuld is aangetoond dan is daarmee gegeven dat van verminderde verwijtbaarheid geen sprake is. 4. Afronding boetes. Afronding conform art. 2.2 van het Boetebesluit (naar boven op een veelvoud van 10) kan tot een hoger bedrag leiden dan het benadelingsbedrag. Dat is in strijd met art.18a.1 van de WWB en dus onjuist. Indachtig het gegeven dat afronding op een veelvoud van 10 de voorkeur heeft, acht de Raad bij een 100% boete een afronding op een veelvoud van 10 naar beneden aangewezen. Bij een boete, waarbij een knip is gemaakt in de periode vůůr en na 1 januari 2013 zal het samengestelde boetebedrag veelal niet zijn afgerond, omdat voor de voor 1 januari 2013 geldende afstemming geen afronding is voorzien. In deze zaak oordeelt de Raad dat opzet is aangetoond, omdat betrokkene de werkzaamheden willens en wetens niet heeft gemeld om te voorkomen dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor zijn uitkering of zou kunnen leiden tot strafvervolging. In dit geval kon wel een boete van 100% worden opgelegd.
Recht.nl artikelEerste uitspraken CRvB over boeteregime in bijstandszaken (23-06-2015)
De Centrale Raad van Beroep besliste in een viertal uitspraken voor het eerst over de gevolgen van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid in bijstandszaken (Fraudewet). Uitgangspunt van deze wet is dat de opgelegde boete even hoog is als het bedrag dat de bijstandsgerechtigde te veel aan bijstand heeft ontvangen. Uit de uitspraken van de Raad blijkt dat een boete moet worden afgestemd op de individuele situatie van de bijstandsgerechtigde.
> Eerste uitspraken CRvB over boeteregime in bijstandszaken (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-06-2015 (met noot)
A.G. Mein
USZ 2015/238
Eerste uitspraken boeteregime in bijstandszaken, Ingangsdatum boetebesluit, Overgangsrecht, Verwijtbaarheid, Opzet, Afronding boetes naar beneden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-06-2015 (met noot)
R. Stijnen
AB 2015/285
Intrekking, terugvordering en boete WWB. Ingangsdatum Boetebesluit inzake de WWB. De bestuurlijke boete moet voor de periode die ligt voor 1 januari 2013 worden afgestemd op de hoogte van de oude maatregel. Toetsing en afronding boetes. Opzet.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-06-2015
NJB 2015/1359
Ingangsdatum Boetebesluit voor bijstandszaken. Ambtshalve beoordeeld: 1 januari 2013. Overgangsrecht. Knip bij de voor en na 1 januari 2013 doorlopende schending inlichtingenverplichting niet in strijd met geldende verdragsbepalingen. Toetsing boetes. Bij toetsing van boetes wordt aangesloten bij de in de uitspraak van de Raad van 24 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:3754 neergelegde uitgangspunten en de daaraan gekoppelde differentiatie in percentages van het benadelingsbedrag. Omschrijving van wat onder opzet in dit verband wordt verstaan. Afronding boetes. Afronding conform art. 2.2 Boetebesluit kan tot een hoger bedrag leiden dan het benadelingsbedrag wat in strijd is met art.18a.1 WWB.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-06-2015 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman, H.F. van Rooij
RSV 2015/178
Bestuurlijke boete bijstand. Ingangsdatum Boetebesluit voor bijstandszaken. Overgangsrecht; voor periode vůůr 1 januari 2013 sanctie vaststellen op basis van oude, lichtere sanctiestelsel. Indringender toets aan het evenredigheidsbeginsel vanaf 1 januari 2013. Hoogte boete en afronding. Invulling begrip opzet. In dit geval is opzet aangetoond.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-06-2015
JB 2015/154
Bestuurlijke boete (in bijstandszaken), Indringender toetsing hoogte boete, Afstemming.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-06-2015
Gst. 2015/98
Eerste uitspraak van Centrale Raad over het per 1 januari 2013 verzwaarde boeteregime onder de Wet werk en bijstand (Zwolle)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3754 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:685 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BV0075 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA7556 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:12 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:9 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:10 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:8 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1877 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1816 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:13 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1878 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1429 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:11 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:905 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2149
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1171
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3956
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3106
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1844
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4120
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:920
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6170
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:5152
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:8232
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:633
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:8873
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:299
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2649
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2583
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1438
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2696
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2695
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2140
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3369
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3362
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3315
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3070
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2782
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2641
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1855
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1361
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:426
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:4439
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:4426
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:4021
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2016:2232
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:2667
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1979
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:8190
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4790
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2933
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:4288
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4656
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3832
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3395
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2866
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9061
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7430
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7287
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6969
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6304
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:4611
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:3937
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:7068
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:4588