Gerechtshof Amsterdam, 21-03-2017 / 200.196.545/01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:989
Datum21-03-2017
InhoudsindicatieProcedure aanhangig gemaakt door de deurwaarder op de voet van artikel 438 lid 4 Rv. Onderwerp van geschil is het door de deurwaarder geconstateerde bezwaar. Daarmee is onverenigbaar dat thans op de voet van artikel 130 Rv, bij wijze van wijziging van eis, jegens geïntimeerde een vordering wordt ingesteld die afwijkt van en verder strekt dan de inhoud van het door de deurwaarder op de voet van artikel 438 lid 4 Rv aan de voorzieningenrechter ter beslissing tussen partijen voorgelegde bezwaar. De wijziging van eis wordt buiten beschouwing te worden gelaten.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 21-03-2017
NJF 2017/343
Procesrecht. Wijziging van eis. Kort geding, aanhangig gemaakt door deurwaarder naar aanleiding van door hem geconstateerd bezwaar bij executie.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 21-03-2017 (met noot)
A.W. Jongbloed
JBPr 2017/52
Deurwaardersrenvooi, Eiswijziging in hoger beroep, Bewijsbeslag.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★