Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-10-2018 / 200.141.591/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2018:9469
Datum23-10-2018
InhoudsindicatieGe´ntimeerde heeft ten behoeve van 3697 belastingplichtigen valse aangiften gedaan, waardoor de belastingdienst te veel belasting heeft (terug)betaald aan die belastingplichtigen. De belastingdienst moest vervolgens kosten maken om tot juiste vaststellingen van al deze aangiften te komen en moest daarvoor (navorderings)aanslagen opleggen. Daarbij bleek dat een deel van die fiscale vorderingen inmiddels niet meer op de betreffende belastingplichtigen verhaalbaar waren. Ge´ntimeerde is terzake strafrechtelijk veroordeeld en aan de betreffende belastingplichtigen zijn boetes opgelegd. De belastingdienst spreekt vervolgens ge´ntimeerde aan op grond van onrechtmatige daad en wil de hiervoor genoemde kosten op deze verhalen. Het hof dient in deze zaak de vraag te beantwoorden of aan de belastingdienst een dergelijk vorderingsrecht toekomt. De kosten zien immers op werkzaamheden die exclusief behoren tot de aan de fiscus toebedeelde overheidstaken welke taken uit de algemene middelen worden voldaan. Het hof beantwoordt de genoemde vraag ontkennend. Het hof stelt de vraag aan de orde of het verhaal van kosten door de Staat langs privaatrechtelijke weg niet een onaanvaardbare doorkruising oplevert van de publiekrechtelijke regeling zoals verwoord in de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Het hof is van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden een kostenverhaal via het privaatrecht in beginsel op onaanvaardbare wijze de publiekrechtelijke regeling doorkruisen, ook als de extra werkzaamheden van de Belastingdienst in de eerste plaats betrekking hebben op het alsnog juist vaststellen van aanvankelijk op onjuiste informatie gebaseerde onjuiste (te lage) aanslag. Vergelijk HR 21 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2835, NJ 2003/360 en HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1278, NJ 2017/139.
Recht.nl artikelFiscus mag kosten herrekenen aanslagen niet verhalen op frauduleuze adviseur (08-11-2018)
Als een belastingadviseur voor veel cliŰnten een onjuiste aangifte indient en de fiscus dit naderhand merkt, zal de inspecteur de eerder conform de aangifte vastgestelde aanslagen moeten herrekenen. De kosten die daarmee gepaard gaan, mag hij van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet vorderen van de frauderende belastingadviseur. (Bron: Taxence.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF2835 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1278 ★★★