Gerechtshof Arnhem, 16-12-2008 / 104.002.144


ECLIECLI:NL:GHARN:2008:BH5954
Datum16-12-2008
InhoudsindicatieVerdeling gemeenschap na echtscheiding. Tijdstip van waardering van de gemeenschap is i.c. 11 januari 2007, de datum waarop de tot de gemeenschap behorende agrarische bedrijven, waaronder begrepen de opstallen, de bedrijfswoning, de productierechten en overige bedrijfsmiddelen, zijn geleverd aan derden. Het zou in strijd zijn met de tussen partijen in acht te nemen redelijkheid en billijkheid indien de cultuurgronden tegen de verpachte waarde zouden worden gewaardeerd, met welke waardering de vrouw zich in het verleden accoord heeft verklaard. Uitgangspunt is de waarde waartegen de levering van de bedrijven c.a. heeft plaatsgevonden. Nieuwe grief buiten beschouwing gelaten..Uitwerking meerwaardeclausule; ook toeslagrechten maken deel uit van leverings- en productierechten. Correcties op de verdeling door buitenproportionele privé-onttrekkingen door de man.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2007:BB6176 ★★