Gerechtshof Den Haag, 30-05-2018 / BK-17/00890, 17/00891, 17/00892 en 17/00893


ECLIECLI:NL:GHDHA:2018:1780
Datum30-05-2018
InhoudsindicatieIn geschil is de woonplaats van belanghebbende, die zowel een band met Nederland als de Verenigde Staten heeft. Hof Den Haag oordeelt in de eerste plaats dat belanghebbende voor de toepassing van art. 4 AWR inwoner van Nederland is, omdat belanghebbende in de onderhavige jaren een duurzame band van persoonlijke aard had met Nederland. Vervolgens beoordeelt het Hof of belanghebbende ook voor de toepassing van het belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten als inwoner van Nederland heeft te gelden. Anders dan belanghebbende stelt, is hij niet als inwoner daadwerkelijk in de Amerikaanse belastingheffing betrokken. Het Hof onderzoekt vervolgens aan welke criteria het Amerikaanse belastingrecht voor natuurlijke personen onbeperkte belastingplicht verbindt. Het Hof komt tot de conclusie dat belanghebbende onvoldoende feiten en omstandigheden heeft bewezen om te kunnen oordelen dat hij op grond van één van de bedoelde criteria in de Verenigde Staten aan belasting was onderworpen in de zin van art. 4 lid 1 van het verdrag. Belanghebbende is daarom voor de toepassing van het verdrag uitsluitend als inwoner van Nederland aan te merken. Aan de tiebreakbepaling van art. 4 lid 2 van het verdrag wordt niet toegekomen.
TijdschriftartikelOp weg naar een nieuw woonplaatsbegrip?
E.I. Brouwer
WFR 2019/50
In dit artikel constateert de auteur dat recente jurisprudentie over het fiscale woonplaatsbegrip tot verwarring kan leiden. Aan de hand van een beschouwing van de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie worden enkele elementen onderscheiden die nog steeds een rol lijken te spelen bij de woonplaatsbepaling. Tevens bevat het artikel een aanbeveling om het woonplaatsbegrip te verduidelijken.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6824 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:AA2004 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG9878 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AR5759 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2420