Hoge Raad, 30-06-2009 / 08/02411 J


ECLIECLI:NL:HR:2009:BH3079
Datum30-06-2009
InhoudsindicatieRechtsbijstand m.b.t. het politieverhoor. EHRM 27-11-08, Salduz tegen Turkije. Het opstellen van een alg. regeling van de rechtsbijstand m.b.t. het politieverhoor gaat de rechtsvormende taak van de HR te buiten maar de EHRM-rechtspraak roept vragen op die de strafrechter in voorkomende gevallen dient te beantwoorden. De HR leidt uit de EHRM-rechtspraak af dat een door de politie aangehouden verdachte aan art. 6 EVRM een aanspraak op rechtsbijstand kan ontlenen die inhoudt dat hem de gelegenheid wordt geboden om voorafgaand aan het verhoor door de politie aangaande zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit een advocaat te raadplegen. Uit die rechtspraak kan niet worden afgeleid dat de verdachte recht heeft op aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor. Een verdachte dient vůůr de aanvang van het 1e verhoor worden gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat. Een aangehouden jeugdige verdachte heeft tevens recht op bijstand door een raadsman of vertrouwenspersoon tijdens het politieverhoor. Als een aangehouden verdachte niet, of niet binnen redelijke grenzen de gelegenheid is geboden overleg te plegen met een advocaat levert dat in beginsel een vormverzuim a.b.i. art. 359a Sv op. Gelet op HR LJN AM2533 dient te worden beoordeeld of aan dat rechtsverzuim enig gevolg moet worden verbonden waarbij rekening dient te worden gehouden met de in art. 359a.2 Sv genoemde factoren, zoals o.m. "de ernst van het verzuim". O.g.v. de EHRM-rechtspraak moet worden aangenomen dat in gevallen als i.c. een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift in aanzienlijke mate is geschonden. Daarom zal na een daartoe strekkend verweer, dat vormverzuim dienen te leiden tot bewijsuitsluiting van verklaringen van de verdachte die zijn afgelegd voordat hij een advocaat kon raadplegen. Dat geldt ook voor een verweer m.b.t. bewijsmateriaal dat is verkregen als een rechtstreeks gevolg van een voor het bewijs onbruikbare verklaring als hiervoor bedoeld. Of van zo'n rechtstreeks gevolg kan worden gesproken, laat zich niet in alg. zin beantwoorden. I.c. klaagt het middel over schending van art. 41 Sv, art. 6 EVRM en art. 40 .2. sub b onder III van het Verdrag inz. de rechten van het kind, doordat aan de minderjarige verdachte niet tijdig een raadsman is toegevoegd als gevolg waarvan hij zonder bijstand van een raadsman door de politie over de feiten is verhoord. Aldus miskent het middel dat ex art. 78.1 Wet RO beroep in cassatie alleen gericht kan zijn tegen handelingen en uitspraken van de rechter.
Recht.nl artikelA-G Hoge Raad: geen raadsman bij verhoor (17-02-2009)
De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft in drie strafzaken een conclusie genomen waarin hij ingaat op de vraag of de raadsman moet worden toegelaten tot het politieverhoor. Die vraag is actueel geworden door de uitspraak van het EHRM in de zaak Salduz tegen Turkije.
De A-G vindt dat in het arrest van het EHRM niet gelezen kan worden dat de raadsman politieverhoren moet kunnen bijwonen. Wel volgt uit dat arrest dat de verdachte de gelegenheid moet worden geboden om voorafgaand aan de eerste ondervraging door de politie met een raadsman te overleggen.
> Samenvatting van drie conclusies over de raadsman bij het politieverhoor (Rechtspraak.nl)
> Meer over de zaak Salduz (Recht.nl Nieuws)
> Tijdschriftartikelen over de zaak Salduz (Recht.nl Vakliteratuur)
> Meer over de aanwezigheid van advocaten bij verhoren (Recht.nl Nieuws)
> Tijdschriftartikelen over dit onderwerp (Recht.nl Vakliteratuur)
> 'Iedere arrestant een consultatierecht' (Folkert Jensma, NRC)
Recht.nl artikelHoge Raad: advocaat aanwezig bij verhoor jeugdigen, consultatierecht voor volwassenen (30-06-2009)
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een verdachte, voorafgaand aan het verhoor door de politie over een strafbaar feit, de gelegenheid moet hebben een advocaat te raadplegen. Vůůr de aanvang van dat verhoor dient de verdachte op dat recht te worden gewezen. Een verdachte heeft echter geen recht op aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor.
Bij het verhoor van jeugdigen moet daarentegen wťl altijd een advocaat of een vertrouwenspersoon aanwezig zijn. Volwassen verdachten hebben alleen een consultatierecht.
Als een verdachte tegenover de politie verklaringen heeft afgelegd zonder in de gelegenheid te zijn geweest met een advocaat overleg te plegen, zullen die verklaringen niet voor het bewijs mogen worden gebruikt.
> Uitspraak Hoge Raad over de raadsman bij het politieverhoor (Rechtspraak.nl)
> Hoge Raad: bij jeugdigen moet advocaat aanwezig zijn (NRC)
> Meer over dit onderwerp (Recht.nl Nieuws)
> Tijdschriftartikelen over dit onderwerp (Recht.nl Vakliteratuur)
> Jongeren niet meer alleen tijdens politieverhoor (Advocatie.nl)
> Nieuwe piketregeling in strafzaken? (Mr J. Boksem, Advocatenorde.nl)
> 'Uitspraak Hoge Raad over advocaat bij politieverhoor schiet tekort' (NRC)
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-06-2009, 08/02411 J
NJB 2009, 1371
De verdachten werden in hoger beroep tot betrekkelijk lage straffen veroordeeld. De tegen die veroordelingen aangevoerde middelen werden door de Hoge Raad kort afgedaan.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-06-2009, 08/02411 J (met noot)
T.M. Schalken
NJ 2009/349
Richtlijnern HR over rechtsbijstand bij politieverhoren n.a.v. Salduz-arrest.
TijdschriftartikelHoge Raad, 30-06-2009, 08/02411 J
RvdW 2009, 874
Richtlijnen HR over rechtsbijstand bij politieverhoren n.a.v. Salduz-arrest.
TijdschriftartikelSalduz/Panovits bij jeugdstrafzaken; het volle pond of een onsje minder?
M.R. Bruning
FJR 2010, 21
In het (vanuit kinderrechtenperspectief) baanbrekende arrest van 30 juni 2009 (LJN BH3079) heeft de Hoge Raad - geÔnspireerd door de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaken Salduz (ECLI:CE:ECHR:2008:1127JUD003639102) en Panovits - geoordeeld dat een aangehouden verdachte voor de aanvang van zijn eerste verhoor dient te worden gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat, tenzij de verdachte uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend in ieder geval ondubbelzinnig afstand van dat recht doet.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH3079 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5321 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5322 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:643 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7727 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1233 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN9293 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7968 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2018 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6908 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9264 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2740 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN9293 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ9992 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY7892 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8773 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8907 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3550 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7953 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ8907 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BM8116 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:234 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP9900 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2019 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO9838 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO3408 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:368 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:968 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:521 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1424 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2555 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5111 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW6864 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3436 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:547 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BR0666 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BQ8596 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8288 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8387 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH3079 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:407 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1996 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BR0671 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY7886 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9264 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU8773 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO3408 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK5619 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2068 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:543 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3288 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:133 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX6903 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6908 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4227 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT7095 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BQ9251 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4877 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT8785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT7095 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT7086 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ6094 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN7727 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM6231 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:515 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1356 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:96 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:460 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:3980 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2728 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1006 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA2555 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ8166 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW6174 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT8785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY1220 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5640 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR3045 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ6094 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP2740 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO6696 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR3045 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU4621 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM9296 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM7232 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2009:BJ9770 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2773 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2056
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:376
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:303
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5177
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:249
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2737
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1779
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:732
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:46
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1363
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY9008
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY8848
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:9658
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9184
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8241
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5109
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW6174
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8241
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BW7425
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BY3455
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW0108
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ8028
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO9838
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO6696
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU9608
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1576
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN2352
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:186
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:175
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:70
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:69
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1083
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1012
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:37
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1590
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1544
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1497
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1310
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1309
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1262
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:594
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:316
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:94
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:92
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:736
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:677
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:652
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:99
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2327
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2324
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2323
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1884
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:964
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:682
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3163
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2763
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2701
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2447
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2351
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2350
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2349
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2348
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2347
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2346
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2265
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2015
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1922
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:712
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:276
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:274
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2002
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:473
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ7608
Gerelateerd ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0662
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9992
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8166
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1363
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY9008
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY7892
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY7886
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2323
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2231
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2146
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1726
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1721
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1613
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1556
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1752
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2645
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2012:BW4012
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY1220
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9551
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9961
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7953
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW6864
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5640
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5118
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9183
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9091
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9064
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8288
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9961
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW5118
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9184
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9183
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9091
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV9346
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BV6451
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2011:BU5169
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BU3504
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ8896
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP9900
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT8411
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BL2347
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BL0531
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2010:BO5167
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BN5151
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN8387
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN2352
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN1705
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN1705
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM6231
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BO7119
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BN9266
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BN1657
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BM0056
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BL8329
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2009:BJ8171
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BH6628
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2009:BK5278
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BK7604
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BJ3046
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2009:BK2814
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2009:BK1200
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:228
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1274
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5218
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5201
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5199
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:1010
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:626
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2017:76
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:3367
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:5053
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2850
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3309
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1007
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ7604
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ9709
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:CA1602
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3618
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3461
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BY5516
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BV3637
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BY4184
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2012:BW9029
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BY1309
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BW8560
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BW3513
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BV5850
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BV9336
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX3201
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV6582
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ2758
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2011:BV7692
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2011:BU3578
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2011:BQ2544
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BU3207
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BP3558
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BR0763
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BP9776
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BP6713
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ0819
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ0067
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2011:BU5769
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2011:BU5767
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2011:BU5661
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2011:BP4010
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2011:BP1061
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2011:BP1058
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BS8787
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:5674
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0870
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1660
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU7308
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2010:BM1472
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BO4944
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BN9607
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BN9588
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2769
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BM9229
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BM8021
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2010:BO6872
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BO5163
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BL0896
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2010:BP7926
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BO9111
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM5295
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BM3738
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BO4958
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BN7180
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BN1670
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO6670
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO4356
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2009:BL0876
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2009:BL0795
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2009:BK3912
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2009:BK3895
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2009:BJ7998
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2009:BL3234
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0680
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2009:BR4492
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BI1177
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2009:BJ8128
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ6900
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2009:BK3403
Gerelateerd ECLI:NL:RBDOR:2009:BK3771
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2009:BJ3202
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BK4115
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BL0058
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BK6342
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2764
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK0348