Hoge Raad, 13-07-2010 / 08/00343 P


ECLIECLI:NL:HR:2010:BL1454
Meer over deze zaak:
Datum13-07-2010
InhoudsindicatieProfijtontneming. Vaststelling bedrag van de betalingsverplichting ter ontneming van w.v.v. 1. Valuta en bedrag waarin de betalingsverplichting moet worden uitgedrukt. 2. Is rente opgebouwd na conservatoir beslag w.v.v.? Ad 1. Het Hof heeft de betalingsverplichting ter ontneming van w.v.v. opgelegd ten bedrage van de tegenwaarde van de bedragen die zijn uitgedrukt in NL guldens, Franse francs en Amerikaanse dollars. Aangenomen moet worden dat, gelijk het geval is t.a.v. andere vermogenssancties, de betalingsverplichting a.b.i. art. 36e Sr moet worden uitgedrukt in wettig NL betaalmiddel en dus in euros. Dat geldt ook voor het bedrag waarop het voordeel is geschat. Dat ligt ook daarom voor de hand, omdat anders onvoldoende inzichtelijk zou kunnen worden of en zo ja in hoeverre de rechter van zijn matigingsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt. Voorts dient de rechter die schatting alsmede de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting in een concreet bedrag uit te drukken. Omtrent de hoogte van dat bedrag zal bij de betrokkene en het OM als executerende instantie geen misverstand mogen bestaan. Dat is alleen anders in het in art. 36e.4, 3e volzin, Sr genoemde, zich hier niet voordoende geval. Het voorgaande brengt mee dat de rechter ook in een geval als i.c., waarin het w.v.v. mede wordt belichaamd in inbeslaggenomen geldbedragen die bestaan in oude en vreemde valuta, zowel het bedrag waarop het voordeel wordt geschat als de betalingsverplichting dient uit te drukken in euro's. Ad 2. HR gaat ervan uit dat het door het Hof geschatte w.v.v., geheel dan wel ten dele, wordt belichaamd in de door het Hof genoemde, inbeslaggenomen geldbedragen. s Hofs oordeel dat de ?inmiddels? op die (inbeslaggenomen) geldbedragen, vzv. als w.v.v. aan te merken, opgebouwde rente als w.v.v. kan gelden geeft gelet op wetsgeschiedenis geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het geen nadere motivering behoefde. De klacht dat het Hof bij de schatting van het w.v.v. en bij de vaststelling van de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting heeft nagelaten de rente op een concreet bedrag te bepalen, slaagt, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2010, 08/00343 P
RvdW 2010, 939
Profijtontneming.
Het te betalen bedrag ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en het bedrag waarop het voordeel is geschat moeten in euro's luiden. Nu het wederrechtelijk verkregen voordeel mede werd belichaamd in inbeslaggenomen geldbedragen die bestonden in oude en vreemde valuta, moest het hof zowel het bedrag waarop het voordeel werd geschat als de betalingsverplichting uitdrukken in euro's.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2010, 08/00343 P (met noot)
M.J. Borgers
NJ 2011/101
Profijtontneming; geschat voordeel en ontnemingsbedrag moeten worden uitgedrukt in euro's; opgebouwde rente na beslaglegging.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL1454 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:318
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4704 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW6214 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL1454 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2053
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:318
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:80
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:302
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1889
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX4704
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9965
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW6214
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT8778
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BM9103
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:536
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:1676
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:1675
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9783
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9782
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9781
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9780
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9779
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:13050