Hoge Raad, 03-12-2010 / 09/01138


ECLIECLI:NL:HR:2010:BO0197
Meer over deze zaak:
Datum03-12-2010
InhoudsindicatieProcesrecht. Indiening rapport 17 dagen voor pleidooi in hoger beroep in strijd met goede procesorde? De in het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven gestelde termijn van vier dagen voor indienen nadere stukken is hiervoor niet bepalend. Met volgen aanwijzingen die procesreglementen geven voor tijdig indienen van stukken, is niet per definitie voldaan aan beginselen van hoor en wederhoor waarop de in acht te nemen regels zijn gebaseerd (vgl. HR 29 november 2002, NJ 2004, 172). Rechter dient op binnen de gestelde termijn overgelegde stukken acht te slaan, tenzij hij gemotiveerd anders beslist op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, waarvan uit de uitspraak of het proces-verbaal van de zitting dient te blijken.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-12-2010, 09/01138
NJB 2010, 2295
Laattijdige overlegging van producties. Het hof slaat geen acht op een rapport van zeven bladzijden, dat zeventien dagen voor het pleidooi in hoger beroep is ontvangen zonder de vier bijlagen. HR: Op nadere stukken die binnen de in het Landelijk procesreglement bedoelde termijn zijn overgelegd dient de rechter acht te slaan, tenzij het - op bezwaar of ambtshalve - gemotiveerd anders beslist op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, waarvan uit de uitspraak of het proces-verbaal dient te blijken. Daarbij zal de rechter hebben te beoordelen of gaat om stukken waarvan de aard en omvang een beletsel vormen om daarvan binnen de beschikbare tijd kennis te nemen en daarop adequaat te reageren, en of aanleiding bestaat een maatregel te treffen teneinde een voldoende kennisneming en voorbereiding van een reactie alsnog mogelijk te maken. Hierbij kan van belang zijn of verwacht had mogen worden dat de stukken eerder werden overgelegd, en dat de pleitzitting in het algemeen de laatste gelegenheid zal zijn tot nadere feitelijke onderbouwing.

(werknemers / werkgever)
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-12-2010, 09/01138
NJ 2010/650
Overlegging stukken in procedure; tijdigheid; termijn genoemd in procesreglement; rechterlijke controle; motiveringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-12-2010, 09/01138
RvdW 2010, 1450
Overlegging stukken in procedure; tijdigheid; termijn genoemd in procesreglement; rechterlijke controle; motiveringsplicht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-12-2010, 09/01138 (met noot)
M.A.J.G. Janssen
ęJINĽ 2011/78
Procesrecht. Indiening stukken voor pleidooi. Strijd met goede procesorde?
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-12-2010, 09/01138 (met noot)
K. Teuben
ęJBPrĽ 2011/16
Tijdstip overleggen nieuwe stukken voor pleidooi. Hoor en wederhoor. Betekenis termijn in procesreglement.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AF1210 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO0197
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1632 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0356 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP1402 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1177 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1301 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8687 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY2641
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BW5549
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP9860
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:202
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:902
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1236
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1119
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:868
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2220
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:506
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:489
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ2904
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY6984
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT2698
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BP5345
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO0197
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:11449
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BR0644