Hoge Raad, 17-12-2010 / 09/01879


ECLIECLI:NL:HR:2010:BO1979
Datum17-12-2010
InhoudsindicatieOnrechtmatige daad; Wet toezicht effectenverkeer (artt. 1 en 7 Wte); misleidende reclame (art. 6:194 BW). Gedupeerde derden door investeringen (koop van appartementsrechten en koop van aandelen) in afgeblazen vastgoedproject. Miskenning feitelijke grondslag vordering door hof. Ruime strekking openbaarmaking in de zin van art. 6:194 BW; reeds uit uitreiking prospectus aan deelnemers project kan volgen dat van openbaarmaking sprake is geweest. Enkele omstandigheid dat trustee geen - beslissende - zeggenschap had in de vennootschappen waarvan zij trustee is, brengt niet mee dat haar geen verwijt zou kunnen worden gemaakt van het overtreden van de Wte door deze vennootschappen, nu zij als trustee ook zonder deze zeggenschap gehouden kan zijn toezicht te houden op de naleving van de(ze) wet. Miskenning hof zelfstandige taak rechter tot ambtshalve vaststellen inhoud toepasselijk buitenlands recht (art. 25 Rv.).
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2010, 09/01879
NJ 2011/8
Aansprakelijkheid bestuurder jegens derde ex art. 6:162 BW? Misleidende reclame; openbaarmaking in zin art. 6:194 BW. Aansprakelijkheid trustee voor overtreden Wet toezicht effectenverkeer (Wte) door vennootschap. Vaststellen inhoud buitenlands recht; zelfstandige taak rechter; ambtshalve aanvullen rechtsgronden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2010, 09/01879
NJB 2011, 42
Met behulp van een daartoe opgezette organisatie van vennootschappen is getracht een resort te ontwikkelen in de Dominicaanse Republiek. Investeerders hebben appartementsrechten en aandelen in nog op te rechten vennootschappen gekocht, maar hebben daarvan niets teruggezien. Zij vorderen schadevergoeding van diverse bij het project betrokken vennootschappen. 1. Bestuurdersaansprakelijkheid. Ook als niet gesproken kan worden van een onbehoorlijke taakvervulling van een bestuurder jegens de vennootschap, kan het handelen van de bestuurder jegens een derde nog wel ernstig verwijtbaar zijn. 2. Misleidende reclame. Openbaarmaking. Aan openbaarmaking in de zin van art. 6:194 BW komt een ruime strekking toe. Reeds uit het feit dat het prospectus aan deelnemers aan het project is uitgereikt, kan volgens dat dat van openbaarmaking sprake is geweest. 3. Aansprakelijkheid trustee. Een trustee kan ook zonder beslissende zeggenschap in de vennootschap waarvan zij trustee is, gehouden zijn toezicht te houden op de naleving van de Wte 1995 door deze vennootschap. 4. Vreemd recht. Het oordeel dat onvoldoende gesteld of gebleken is dat het recht van de British Virgin Islands leidt tot een andere oordeel dan het Nederlandse recht, miskent dat de rechter hier een zelfstandige taak heeft. 5. Besloten kring. Met zijn oordeel dat het voor iedereen op een eenvoudige wijze mogelijk was om houder te worden van een inschrijfnummer, heeft het hof voldoende tot uitdrukking gebracht dat geen sprake kon zijn van beslotenheid in de zin van art. 3 Wte 1995.

(A c.s. (de investeerders) / TMF Nederland B.V., TMF (BVI) Ltd en TMF Management (BVI) Ltd)
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2010, 09/01879
RvdW 2011, 9
Aansprakelijkheid bestuurder jegens derde ex art. 6:162 BW? Misleidende reclame; openbaarmaking in de zin art. 6:194 BW. Aansprakelijkheid trustee voor overtreden Wet toezicht effectenverkeer (Wte) door vennootschap. Vaststellen inhoud buitenlands recht; zelfstandige taak rechter; ambtshalve aanvullen rechtsgronden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2010, 09/01879
Mediaforum 2011-2, p. 42-42
Art. 6:194 BW. Misleidende reclame. Openbaarmaking.

(Van Nieuwburg c.s. / TMF c.s.)
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2010, 09/01879 (met noot)
J.B.S. Hijink
JOR 2011/53
Effectenbemiddeling zonder vergunning en aanbieden van effecten zonder vergunning. Sterke waardevermindering effecten. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof en verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar het Hof 's-Gravenhage.

(Van Nieuwburg c.s. / TMF)
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2010, 09/01879
RF 2011, 13
Aansprakelijkheid trustee. Kan een trustmaatschappij aansprakelijk zijn jegens beleggers op basis van onbehoorlijke vervulling van zijn taak als bestuurder en/of trustee bij het zonder prospectus aanbieden van effecten?

(Van Nieuwbrug / TMF Nederland B.V.)
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2010, 09/01879
JRV 2011, 76
Aansprakelijkheid bestuurder jegens derde ex art. 6:162 BW? Misleidende reclame. Openbaarmaking in zin art. 6:194 BW. Aansprakelijkheid trustee voor overtreden Wet toezicht effectenverkeer (Wte) door vennootschap. Vaststellen inhoud buitenlands recht. Zelfstandige taak rechter. Ambtshalve aanvullen rechtsgronden.

(TMF Nederland bv)
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2010, 09/01879
RAV 2011, 32
Onrechtmatige daad. Kan een trustmaatschappij jegens beleggers aansprakelijk zijn op basis van onbehoorlijke vervulling van haar taak als trustee bij het zonder prospectus aanbieden van effecten?
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-12-2010, 09/01879 (met noot)
M. Verburgh
Ondernemingsrecht 2011, 41
Aansprakelijkheid trustkantoor als statutair bestuurder en/of trustee en openbaarmaking prospectus.

(Van Nieuwburg e.a. / TMF Nederland B.V., TMF (B.V.I.) Limited en TMF Management (BVI) Limited)
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BG2719 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4036
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1979
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:470 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BG2719 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:513
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4036
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO1979
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:576
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1419
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:4229
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:4230