Hoge Raad, 28-01-2011 / 10/00698


ECLIECLI:NL:HR:2011:BO6106
Datum28-01-2011
InhoudsindicatieProcesrecht. Aandelenlease. Dexia. Is de verjaringstermijn voor een beroep op vernietiging aandelenlease-overeenkomst ex art. 1:88 en 1:89 BW door echtgenote ingevolge art. 3:52 lid 1 BW verstreken? Ten onrechte vanwege een onvoldoende onderbouwing met concrete feiten gepasseerd aanbod om te bewijzen dat echtgenote meer dan drie jaar vr vernietigingshandeling bekend was geraakt met de aandelenlease-overeenkomst. In het onderhavige geval kon bezwaarlijk worden verlangd dat bij dit aanbod nadere - in de sfeer van de contractuele wederpartij en diens echtgenote gelegen - feitelijke gegevens werden verstrekt over het moment waarop de echtgenote bekend raakte met de overeenkomst. In casu brengen de eisen van een goede procesorde mee dat met het oog op het, mede door art. 166 Rv. gewaarborgde, belang van de waarheidsvinding door het leveren van getuigenbewijs, aan de feitelijke onderbouwing van de stelling niet de eisen mogen worden verbonden die daaraan zijn gesteld.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00698
NJB 2011, 304
Effectenlease. Verjaring. Een man sluit een effectenleaseovereenkomst met Dexia. Zijn echtgenote bericht Dexia dat zij de overeenkomst op grond van art. 1:88 en 1:89 BW vernietigt nu zij geen toestemming voor het aangaan van de overeenkomst heeft verleend. Dexia betoogt dat de rechtsvordering tot vernietiging is verjaard en biedt aan te bewijzen dat echtgenote meer dan drie jaar daadwerkelijk bekend was met de overeenkomst. HR: 1. Passeren bewijsaanbod. a. In het onderhavige geval kon van Dexia bezwaarlijk worden verlangd dat zij nadere feitelijke gegevens verstrekte omtrent de eerdere bekendheid van de echtgenote met de overeenkomst. In aanmerking genomen dat de stelling betrekking heeft op omstandigheden van subjectieve aard die zich geheel in de sfeer van de man en zijn echtgenote hebben afgespeeld, en gelet op het partijdebat, brengen de eisen van een goede procesorde in dit geval mee dat met het oog op het, mede door art. 166 Rv gewaarborgde, belang van de waarheidsvinding door het leveren van getuigenbewijs, aan de feitelijke onderbouwing van de stelling niet de eisen mogen worden gesteld die het hof hier heeft aangenomen. b. De enkele omstandigheid dat geen getuigen zijn genoemd, rechtvaardigt niet de conclusie dat het bewijsaanbod onvoldoende concreet was.

(Dexia Bank Nederland N.V. / X)
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00698
RvdW 2011, 172
Effectenlease. Toestemmingsvereiste art. 1:88 BW; verjaring vordering tot vernietiging?; art. 3:52 lid 1 BW; daadwerkelijke bekendheid. Stelplicht en bewijslast Dexia; passeren bewijsaanbod Dexia; eisen goede procesorde; belang waarheidsvinding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00698
JOR 2011/87
Effectenlease. Buitengerechtelijke vernietiging ex art. 1:88 jo. 1:89 BW. Verjaring beroep op vernietiging. Wetenschap echtgenote van bestaan overeenkomst. Algemene ervaringsregels. Bewijsaanbod Dexia tot horen vrouw als getuige had door hof niet gepasseerd mogen worden. Van Dexia kon bezwaarlijk worden verlangd dat zij gegevens verstrekte over omstandigheden van subjectieve aard die zich geheel in de sfeer van verweerders hebben afgespeeld. Vernietiging arrest hof en verwijzing.

(Dexia Bank Nederland / Overduin)
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00698
JRV 2011, 114
Effectenlease. Toestemmingsvereiste art. 1:88 BW. Verjaring vordering tot vernietiging? Art. 3:52 lid 1 BW. Daadwerkelijke bekendheid. Stelplicht en bewijslast Dexia. Passeren bewijsaanbod Dexia. Eisen goede procesorde. Belang waarheidsvinding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00698 (met noot)
H.L.G. Wieten
JBPr 2011/31
Specificatie bewijsaanbod tot enqute (in hoger beroep).
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00698 (met noot)
L. Amperse
Bb 2011, 15
Stelplicht en bewijslast bij subjectieve bekendheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-01-2011, 10/00698 (met noot)
H.J. Snijders
NJ 2012/603
Effectenlease. Toestemmingsvereiste art. 1:88 BW; verjaring vordering tot vernietiging?; art. 3:52 lid 1 BW; Daadwerkelijke bekendheid. Stelplicht en bewijslast Dexia; eisen goede rechtsorde; belang waarheidsvinding.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO6106 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3531
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1866 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4956 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6506 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO6106 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:3359 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6508 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1132 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:421
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:657
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1330
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:455
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:5380
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1850
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3636
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:264
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:413
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:42
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4459
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:4449
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1236
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:459
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2836
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:3531
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:4781
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP5608
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:2534
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4721
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4589
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:3778
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:316
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:8048
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:7322
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5161
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:7836
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6080
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:913
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:3584
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4779
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3954
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:246
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:2985