Hoge Raad, 22-05-2012 / 10/04013


ECLIECLI:NL:HR:2012:BU2016
Datum22-05-2012
InhoudsindicatieArtt. 6 en 175 WVW 1994. Roekeloosheid. HR herhaalt HR LJN A05822. Voor de schuldvorm "roekeloosheid" geldt op zichzelf hetzelfde, zij het dat daarbij moet worden betrokken dat deze roekeloosheid in de wetsgeschiedenis als de zwaarste vorm van het culpose delict wordt aangemerkt die tot onder meer een verdubbeling van het maximum van de op te leggen vrijheidsstraf heeft geleid. Mede met het oog op het strafverhogende effect van dit bestanddeel moeten daarom aan de vaststelling dat sprake is van roekeloosheid, dus de zwaarste vorm van schuld, bepaaldelijk eisen worden gesteld en dient de rechter in voorkomende gevallen daaraan in zijn motivering van de bewezenverklaring nadere aandacht te geven. Dat geldt ook in de gevallen waarin de roekeloosheid in de kern bestaat uit de in art. 175.3 WVW 1994 omschreven gedragingen, nu die gedragingen grond vormen voor een verdere verhoging van het ingevolge lid 2 van dat artikel voor roekeloosheid geldende strafmaximum.
Recht.nl artikelDe Hoge Raad over roekeloosheid in het verkeer (29-10-2013)
Om tot het oordeel te komen dat er sprake is van roekeloosheid zal de rechter volgens de Hoge Raad zodanige feiten en omstandigheden moeten vaststellen, dat daaruit is af te leiden dat door de onvoorzichtige gedraging van de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen, alsmede dat de verdachte zich daarvan bewust was, althans had moeten zijn.
> Hoge Raad: twee uitspraken over de zwaarste schuldvorm ‘roekeloosheid’ (Erik Luijendijk, KBS advocaten)
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-05-2012, 10/04013
NJB 2012, 1373
Het tenlastegelegde en door het hof bewezenverklaarde rijgedrag van de verdachte als roekeloos in de zin van art. 175 WVV 1994, is de zwaarste vorm van schuld. De beschrijving door het hof van het rijgedrag van de verdachte als weergegeven onder 4.4 van het arrest van de Hoge Raad is niet zonder meer toereikend voor de conclusie dat de verdachte roekeloos heeft gereden.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-05-2012, 10/04013
RvdW 2012, 788
Roekeloosheid in de zin van art. 175 WVW 1994.
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-05-2012, 10/04013 (met noot)
F.W. Bleichrodt
NJ 2012/488
Verkeersstrafrecht. Het Hof heeft de bewezenverklaring van het bestanddeel roekeloosheid, dat een strafverhogend effect heeft, onvoldoende gemotiveerd.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU2016 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:960 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW4254 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:959 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY2823 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:962 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:964 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2823 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5679 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5678 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU2016 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1880
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ6518
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:654
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:4960
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:824
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2287
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:480
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:155
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:89
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2478
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1539
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1537
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:969
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:502
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:362
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BY9316
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:BZ6323
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4713