Hoge Raad, 10-04-2012 / 10/04058


ECLIECLI:NL:HR:2012:BV8241
Datum10-04-2012
InhoudsindicatieSalduz-verweer. Verdachte is niet de gelegenheid geboden voorafgaand aan het eerste verhoor door de politie een advocaat te raadplegen. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is reeds op die enkele grond - afgezien van niet terzake doende uitzonderingen - sprake van een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv (vgl. HR LJN BH3079). Het andersluidende oordeel van het Hof is dan ook onjuist. Dat behoeft echter niet tot cassatie te leiden. Naar ook uit die rechtspraak volgt heeft verdachte geen belang bij zijn klacht over dat verzuim aangezien het Hof de verklaring van verdachte afgelegd bij de politie niet tot het bewijs heeft gebezigd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-04-2012, 10/04058
RvdW 2012, 601
Salduz-verweer faalt nu verklaring niet voor bewijs is gebruikt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 10-04-2012, 10/04058
NJB 2012, 1051
Het oordeel van het hof, inhoudende dat, hoewel de verdachte niet in staat is gesteld voorafgaande aan het eerste politieverhoor een advocaat te consulteren (‘Salduz’) dit geen onherstelbaar verzuim oplevert, is onjuist. Dat leidt echter niet tot cassatie omdat het hof de verklaring van de verdachte afgelegd bij het (eerste) verhoor van de politie niet voor het bewijs heeft gebruikt. Daarom heeft de verdachte geen belang bij zijn klacht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8241
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV8241
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:712