Hoge Raad, 19-04-2013 / 12/00081


ECLIECLI:NL:HR:2013:BY6108
Datum19-04-2013
InhoudsindicatieSchadevordering verhuurder na opzegging bedrijfsruimtehuur door curator van failliete huurder, opleveringsverplichting, art. 7:224 BW. Niet-nakoming wederkerige overeenkomst na faillissement, bevoegdheid curator, art. 37 Fw, concurrente vordering, art. 37a Fw, paritas-beginsel. Uitzonderingen, huurpenningen na faillissement, onbevoegde opzegging of handelen in strijd met door curator na te leven verbintenis, Hoge Raad komt terug van toedoencriterium (HR 28 september 1990, LJN AD1243, NJ 1991/305). Ontruimingsverplichting als boedelschuld (HR 9 juni 2006, LJN AV9234, NJ 2007/21) , art. 39 Fw.
Recht.nl artikelHoge Raad komt terug van 'toedoencriterium': arrest Koot Beheer (24-04-2013)
Bij opzegging van de huurovereenkomst door de curator in verband met het faillissement van de huurder is de schadevergoedingsvordering van de verhuurder, in verband met schade die de huurder in het kader van de oplevering van het gehuurde aan de verhuurder moet vergoeden, geen boedelschuld (meer). Dit heeft de Hoge Raad beslist.
> Hoge Raad komt terug van het toedoencriterium (Hans van Noort, Van Benthem & Keulen)
> Zie ook: LJN: AU9234, Hoge Raad 09/06/2006 (Recht.nl Vakliteratuur)
> Hoge Raad gaat om: toedoencriterium uit 1990 van tafel (Peter Bos, Wieringa Advocaten)
> Naar een beperking van het aantal boedelschulden? (NautaDutilh)
> Het faillissement van uw schuldenaar en eh... (Roel Westrik, Holla)
> Boedelschuld of concurrente schuld? (Scherpinondernemingsrecht.nl)
> Huurvorderingen en faillissement (Egbert Schelhaas, Banning Advocaten)
> Boedelschuld, opleveringsschade en ontruimingskosten bij einde huur (Elmer van der Kamp, Blog Gebiedsontwikkeling)
> De opleveringsverplichting na het einde van de huurovereenkomst in faillissement (Matthijs Gorgels, Holla)
> Noot bij BY6108 (Karen Six, Boekel)
> Huur en faillissement (Matthijs Terstegge, Lexence)
> Einde van het Ďtoedoencriteriumí (Nico Broers, AKD)
> Opleveringsschade bij faillissement huurder niet langer boedelschuld (Annalie Draisma, CMS)
> Opleveringsschade bij faillissement van de huurder (Renate van der Hoeff, ThŲenes Van der Hoeff Lichtenveldt)
> Over wederkerige overeenkomsten en boedelschulden (Willem Jan van Andel en Thijs van Zanten, Wijn & Stael)
Recht.nl artikelDe Hoge Raad en de eenheid in het vermogensrecht (24-10-2013)
Het vermogensrecht, in het bijzonder het verhaalsrecht, is dringend aan herziening toe, zo lijkt de Hoge Raad de afgelopen jaren als boodschap te hebben. In arrest na arrest gaat hij 'om' en doet hij bestaande regels en belangrijke principes in het tegendeel verkeren. Steeds gaat het om kwesties van verhaal door schuldeisers. In veel gevallen ook is het ontstaan of tenietgaan van vorderingsrechten het onderwerp van koerswijzigingen. Vijf voorbeelden.
> De Hoge Raad en de eenheid in het vermogensrecht (Roel Westrik en Bas van Dooren, Holla Advocaten)
> Noot bij HR 20 februari 2009 (NJ 2009, 376) (Toon van Mierlo, Erasmus Universiteit Rotterdam)
> Tijdschriftartikelen over deze zaken (Recht.nl Vakliteratuur)
> Noot bij ECLI:NL:HR:2012:BT6947 (P.M. Veder, Radboud Universiteit Nijmegen)
Recht.nl artikelNiet-genoten vakantiedagen in faillissement (20-11-2017)
Indien een werknemer bij faillissement van diens werkgever een vordering heeft uit hoofde van loon of pensioen, moet hij deze vordering bij de curator indienen. De curator verdeelt de boedel onder de schuldeisers volgens de wettelijke rangorde. Hoe zit dat met een vordering in verband met vergoeding van niet-genoten vakantiedagen? De Hoge Raad verschafte duidelijkheid.
> Uitkering in geld wegens niet-genoten vakantiedagen vůůr faillissement: nog steeds een boedelschuld? (Sandrine Piet, Wieringa-Advocaten.nl)
> Uitkering voor niet genoten vakantiedagen? Nog steeds een boedelschuld (Rogier Faase, Dirkzwagerfzi.nl)
> Aanspraak op uitkering in geld wegens niet-genoten vakantiedagen is nog steeds een boedelschuld (Marlies Witting, Cassatieblog.nl)
Recht.nl artikelDe verificatie van vorderingen die na faillissementsdatum ontstaan (23-07-2018)
In 2013 heeft de Hoge Raad in het bekende Koot/Tideman-arrest onder andere antwoord gegeven op de vraag of vorderingen die na de faillissementsdatum ontstaan ter verificatie kunnen worden ingediend. Dit arrest heeft veel aandacht gehad in de literatuur en is nu ook onderwerp van een geschil bij de Rechtbank Amsterdam. Om inhoudelijk over dit geschil te kunnen oordelen heeft de rechtbank de Hoge Raad verzocht om meer duidelijkheid over de interpretatie van het arrest Koot/Tideman. De Hoge Raad heeft in maart 2018 antwoord gegeven op de vragen van de rechtbank.
> De verificatie van vorderingen die na de faillissementsdatum ontstaan (Eveline Hoekstra, Wieringa-advocaten.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-04-2013, 12/00081
RI 2013/67
Boedelschuld. Toedoencriterium.
Is de verplichting van de huurder om schade aan het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst te herstellen/vergoeden een boedelschuld?.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-04-2013, 12/00081
TvHB 2013, nr. 4
Faillissement, oplevering.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-04-2013, 12/00081
TvHB 2013, nr. 4
Faillissement, oplevering, boedelschuld.
TijdschriftartikelDrie soorten boedelschulden in faillissement
A.J. Tekstra
FIP 2013, p. 126
In een baanbrekend arrest van 19 april 2013 inzake Koot Beheer/Tideman q.q. heeft de Hoge Raad aangeduid wanneer in een faillissement sprake is van een boedelschuld. Daarbij heeft de Hoge Raad de rol van het zogenoemde toedoenbeginsel drastisch ingeperkt. De Hoge Raad geeft in het arrest zelf aan dat hij terugkomt van het in eerdere arresten ontwikkelde toedoencriterium. Met andere woorden: de Hoge Raad is omgegaan, negen jaar nadat hij nog uitdrukkelijk het toedoencriterium had bevestigd. Het nieuwe arrest heeft belangrijke consequenties voor de afwikkeling van faillissementen. Met name mag worden verwacht dat het aantal negatieve boedels Ė dus boedels met enig actief maar onvoldoende om alle boedelschulden te voldoen Ė zal afnemen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-04-2013
FIP 2013, p. 0
Schadevordering verhuurder na opzegging bedrijfsruimtehuur door curator van failliete huurder, opleveringsverplichting, art. 7:224 BW. Niet-nakoming wederkerige overeenkomst na faillissement, bevoegdheid curator, art. 37 Fw, concurrente vordering, art. 37a Fw, paritas-beginsel. Uitzonderingen, huurpenningen na faillissement, onbevoegde opzegging of handelen in strijd met door curator na te leven verbintenis, Hoge Raad komt terug van Ďtoedoencriteriumí (HR 28 september 1990, LJN AD1243, NJ 1991/305). Ontruimingsverplichting als boedelschuld (HR 9 juni 2006, LJN AV9234, NJ 2007/21) , art. 39 Fw.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-04-2013, 12/00081 (met noot)
G.A.J. Boekraad
JOR 2013/224
Boedelschulden, Faillissement huurder, Opzegging huurovereenkomst door curator, Verplichting van huurder om schade aan het gehuurde bij het einde van de huur te herstellen dan wel te vergoeden, is geen boedelschuld, Ontruimingsverplichting na beŽindiging van de huur rust op de curator in zijn hoedanigheid en is derhalve een boedelschuld, Hoge Raad komt terug van ďtoedoencriteriumĒ, geformuleerd in HR 28 september 1990, NJ 1991, 305; HR 12 november 1993, NJ 1994, 229 en HR 18 juni 2004, ęJORĽ 2004/221, m.nt. Boekraad, Verwijzing naar HR 3 november 2006, ęJORĽ 2007/76, m.nt. SCJJK en Bartels; HR 14 januari 2011, ęJORĽ 2011/101, m.nt. JJvH; en HR 9 juni 2006, NJ 2007, 21
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-04-2013, 12/00081
FIP 2013, p. 0
HR komt terug van toedoencriterium
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-04-2013, 12/00081
FIP 2013, p. 0
Over wederkerige overeenkomsten en boedelschulden
TijdschriftartikelHoge Raad 19-04-2013 (met noot)
R.J. van Galen
Ondernemingsrecht 2014/29
In dit arrest verlaat de Hoge Raad het toedoen-criterium voor het ontstaan van boedelschulden in faillissement
TijdschriftartikelVerificatie van vorderingen die na faillissement ontstaan aan banden gelegd
D.M. van Geel, D.J. van Dongen
TvHB 2018, nr. 4, p. 210
In 2004 wees de Hoge Raad het arrest Circle Plastics (ECLI:NL:HR:2004:AN8170) waarin het bekende Ďtoedoencriteriumí werd geformuleerd, dat gold voor de vaststelling van boedelschulden. In 2013 ging de Hoge Raad om, toen hij het arrest Koot Beheer/Tideman (ECLI:NL:HR:2013:BY6108) wees. De Hoge Raad formuleerde in dat arrest nieuwe criteria voor het ontstaan van een boedelschuld, en stond toe dat nakomingsvorderingen die nŠ faillissement ontstaan voor verificatie in aanmerking komen. Indien een vordering voor verificatie in aanmerking komt, wordt die vordering meegenomen als (faillissements)schuld van de gefailleerde. Niet alle vorderingen zijn verifieerbaar. Boedelvorderingen zijn bijvoorbeeld niet-verifieerbaar (omdat dat vorderingen zijn die ontstaan op de boedel). Een ander voorbeeld is een vordering voortvloeiend uit een overeenkomst die nŠ datum faillissement is aangegaan met de failliet, zonder instemming van de curator.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO3534 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AX8838 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AN8170 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY6108 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1681 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:424 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:665 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2067 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3149 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:563 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1294 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5290 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2728 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY6108 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:189
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3612
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:3915
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:4726
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:1971
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1430
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2907
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:9633
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4490
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:1901
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1516
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:704
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:74
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:6777
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1593
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1257
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1094
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:930
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:554
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1196
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:984
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:921
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:919
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:24
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2289
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2008
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:243
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:776
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:113
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:558
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:557
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1026
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:869
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:8649
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:2549
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2969
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:1960
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:7099
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7709