Hoge Raad, 19-02-2013 / 11/04806


ECLIECLI:NL:HR:2013:BZ1439
Meer over deze zaak:
Datum19-02-2013
InhoudsindicatieOndervragingsrecht verdediging en gebruik voor bewijs van ambtsedig p-v. Art. 6.1 en 3 EVRM. In het licht van het EVRM is het gebruik voor het bewijs van een ambtsedig p-v v.zv inhoudende een niet ttz. afgelegde, verdachte belastende verklaring niet zonder meer ongeoorloofd en i.h.b. niet onverenigbaar met art. 6.1 en 3, aanhef en onder d, EVRM. Van die ongeoorloofdheid is geen sprake indien verdachte niet in enig stadium van het geding de gelegenheid heeft gehad om een dergelijke verklaring op haar betrouwbaarheid te toetsen en aan te vechten door de persoon die de verklaring heeft afgelegd als getuige te (doen) ondervragen, doch die verklaring in belangrijke mate steun vindt in andere bewijsmiddelen. Dit laatste moet aldus worden begrepen dat reeds voldoende is als de betrokkenheid van verdachte bij het hem tlgd. feit wordt bevestigd door ander bewijsmateriaal. Dit steunbewijs zal betrekking moeten hebben op die onderdelen van de hem belastende verklaring die verdachte betwist (vgl. HR LJN BX5539). Het Hof heeft dit niet miskend. s Hofs oordeel dat de betrokkenheid van verdachte bij de hem tlgd. feiten in voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen, waarin besloten ligt dat dit steunbewijs betrekking heeft op die onderdelen van de hem belastende verklaringen die verdachte betwist, is gelet op de inhoud van de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen niet onbegrijpelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2013, 11/04806
RvdW 2013, 352
Niet door verdediging gehoorde getuigen en steunbewijs.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2013, 11/04806 (met noot)
T.M. Schalken
NJ 2013/191
Niet door de verdediging gehoorde getuigen en steunbewijs. Het oordeel dat verdachtes betrokkenheid bij de hem ten laste gelegde zedendelicten in voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen, waarin besloten ligt dat dit steunbewijs betrekking heeft op die onderdelen van de hem belastende verklaringen die de verdachte betwist, is gelet op de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen niet onbegrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX5539 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1439 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU4196 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3634 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1765 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:335 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1439 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU4196 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:909
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:536
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1362
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:621
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:580
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:577
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:299
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:298
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:116
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:101
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2606
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1008
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:960
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:443
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:386
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:382
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:263
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2299
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2487
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2273
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2268
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:1487
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:953
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:939