Hoge Raad, 17-09-2013 / 11/05007


ECLIECLI:NL:HR:2013:BZ9992
Datum17-09-2013
InhoudsindicatiePuttense moordzaak II. 1. Verwerping verweer. 2. Salduz. 3. Herhaald verzoek horen deskundigen. 4. Samenloop. Ad 1. Indien de aan het verweer en middel ten grondslag liggende stellingen dat de in 1994 in de DNA-databank opgenomen sporendragers volgens de destijds geldende regels verwijderd en vernietigd hadden behoren te zijn dan wel ten onrechte niet alle sporendragers zijn bewaard juist zijn, dan kan dat niet de gevolgtrekking dragen dat zulke een vormverzuim oplevert dat is begaan i.h.k.v. het voorbereidend onderzoek a.b.i. art. 359a Sv naar de in deze zaak tenlastegelegde en bewezenverklaarde feiten. Ad 2. HR herhaalt HR ECLI BH3079. Het middel mist feitelijke grondslag v.zv. het middel klaagt dat het Hof de 1e, 2e en 3e verklaring van de verdachte voor het bewijs heeft gebezigd. Wat betreft de overige verklaringen van verdachte kan het middel niet tot cassatie leiden, nu het hof die verklaringen slechts heeft betrokken bij de beoordeling van verdachtes (niet aannemelijk bevonden) lezing van de gebeurtenissen, nog daargelaten dat verdachte die overige verklaringen heeft afgelegd nadat hij een advocaat heeft kunnen raadplegen en hem de cautie was gegeven. Ad 3. Het middel klaagt terecht dat he Hof geen beslissing heeft genomen t.a.v. het herhaalde verzoek. In aanmerking genomen dat het Hof eerder het verzoek gemotiveerd heeft afgewezen en bij het herhaalde verzoek niet is ingegaan op s Hofs motivering van de afwijzing en zonder dat een beroep is gedaan op nieuwe f&o heeft verdachte geen rechtens te respecteren belang bij zijn klacht. Ad 4. HR herhaalt HR ECLI AS5556 m.b.t. de samenloopbepalingen. Toepassing van de in dat arrest neergelegde overwegingen brengt met zich dat de maximaal op te leggen tijdelijke gvs i.v.m. eerdere veroordelingen i.c. (afgerond) 16 jr en 9 mnd kon bedragen. De HR doet de zaak zelf af en legt verdachte een gvs van 16 jr op, vermindert met een half jaar i.v.m. de overschrijding van de redelijke termijn.
Recht.nl artikelA-G HR: straf opnieuw bepalen in Puttense moordzaak (13-05-2013)
Ron P, die 18 jaar gevangenisstraf heeft gekregen voor de moord op Christel Ambrosius, zou een nieuwe straf moeten krijgen. Volgens de A-G bij de Hoge Raad heeft het Gerechtshof Arnhem geen rekening gehouden met eerder aan de man opgelegde straffen voor diverse diefstallen. Die hadden van de maximale straf, 20 jaar, afgetrokken moeten worden (ex artikel 63 Sr). De zaak, die bekend is geworden als de Puttense moordzaak, zou daarom opnieuw naar het hof moeten.
> Advies AG in zaak Ron P: straf opnieuw bepalen (Rechtspraak.nl)
> Zie ook: In beroep hogere straf in Puttense moordzaak (Recht.nl Nieuws, 11/11/2011)
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-09-2013, 11/05007
NJB 2013, 2134
Vormverzuimen rondom DNA: het eventueel ten onrechte niet uit de DNA-databank verwijderen en verneitigen van DNA-sporendragens dan wel het eventueel ten onrecht niet bewaren van alle sporendragers van een zaak levert geen vormverzuim op als bedoeld in art. 359a Sv. In casu evenmin plaats voor bewijsuitsluiting.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-09-2013, 11/05007
RvdW 2013, 1091
De aan verweer en middel ten grondslag liggende stellingen dat de in 1994 in de DNA-databank opgenomen sporendragers volgens de destijds geldende regels verwijderd en vernietigd hadden behoren te zijn dan wel dat ten onrechte niet alle sporendragers zijn bewaard, kunnen, indien juist, niet de gevolgtrekking dragen dat zulks een vormverzuim oplevert dat is begaan in het kader van het voorbereidend onderzoek als bedoeld in art. 359 Sv naar de in deze zaken tenlastegelegde en bewezenverklaarde feiten.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-09-2013 (met noot)
T.M. Schalken
NJ 2014/91
Puttense moordzaak II. Rechtmatigheid van gebruik van in 1994 in DNA-databank opgenomen sporendragers.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY2814 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS5556 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BU3933
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9992
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1005 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1424 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2011:BU3933
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:64
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1269
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1085
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:911
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:261
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:509
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2359
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9992
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1953
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1780