Hoge Raad, 26-09-2014 / 13/04272


ECLIECLI:NL:HR:2014:2838
Datum26-09-2014
InhoudsindicatieInternationaal privaatrecht. Vordering tot betaling uit hoofde van een overeenkomst van borgtocht overeenkomstig de veroordeling in een Russisch vonnis. Vereisten voor erkenning van een buitenlands vonnis op de voet van art. 431 lid 2 Rv (HR 17 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1183, NJ 1994/348, HR 17 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1184, NJ 1994/350). Is vereist dat het buitenlandse vonnis uitvoerbaar is in het land van herkomst? Begrip uitvoerbaar in art. 31 EEX-Verdrag (thans art. 38 lid 1 EEX-Verordening) (HvJEU 29 april 1999, ECLI:EU:C:1999:213, NJ 2000/477). Mogelijkheid om (subsidiair) aan de rechter een nieuwe inhoudelijke beoordeling van het geschil te vragen. Bewijskracht buitenlands vonnis (vgl. HR 23 januari 1976, ECLI:NL:HR:1976:AD7917, NJ 1977/123). HR doet zelf de zaak af.
Recht.nl artikelDe verkapte exequaturprocedure en het vereiste van formele uitvoerbaarheid (02-10-2014)
Wordt met een beroep op art. 431 lid 2 Rv het geding dat tot een buitenlandse (niet voor executie in Nederland vatbare) rechterlijke beslissing heeft geleid, opnieuw bij de Nederlandse rechter gevoerd, dan dient de Nederlandse rechter te beoordelen of en in hoeverre hij aan die beslissing gezag toekent. Toewijzing van een op art. 431 lid 2 Rv gegronde vordering kan afstuiten op het ontbreken van formele uitvoerbaarheid van de beslissing in het land van herkomst. Dat (zoals in casu) de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging in het land van herkomst is vervallen, staat niet aan erkenning op de voet van art. 431 lid 2 Rv in de weg.
> De verkapte exequaturprocedure en het vereiste van formele uitvoerbaarheid (Kasper Jansen, Cassatieblog.nl)
> Zie ook: ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1195 (Recht.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014
NJB 2014/1778
Buitenlandse rechterlijke beslissing. Nieuwe behandeling bij de Nederlandse rechter. Beletsel met betrekking tot de formele uitvoerbaarheid. Verweer dat hetgeen in de buitenlandse beslissing is toegewezen, niet (langer) verschuldigd is. HR: Vooropstelling: zie hoofdtekst. Onder een beletsel met betrekking tot de formele uitvoerbaarheid van een buitenlandse beslissing kan niet worden verstaan het verval van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van de beslissing krachtens het recht van het land van herkomst. Door het beroep op het verval van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van het Russische vonnis volgens het Russische recht te honoreren, heeft het hof miskend dat dit verval niet het gezag van het Russische vonnis aantast.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014
RvdW 2014/1059
Internationaal privaatrecht. Erkenning vreemd vonnis op voet art. 431 lid 2 Rv; vereisten voor erkenning; vormt verjaring of verval van bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van vreemd vonnis volgens recht van land van herkomst een beletsel voor formele uitvoerbaarheid?; overeenkomstige toepassing begrip ‘uitvoerbaarheid’ in zin art. 38 lid 1 EEX-Vo; beroep op betaling of verrekening van vordering in procedure van art. 431 lid 2 Rv; stelplicht en bewijslast; gezag van gewijsde vreemd vonnis.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
M. Teekens
JIN 2014/197
Internationaal privaatrecht, Vereisten erkenning buitenlands vonnis, Formele uitvoerbaarheid, Verkapte exequaturprocedure
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
C.G. van der Plas
JOR 2014/350
Borgtochtovereenkomst, Internationaal privaatrecht, Vordering tot betaling in Nederland conform Russisch vonnis, Vereisten voor erkenning beslissing buitenlandse rechter in procedure ex art. 431 lid 2 Rv, “(Formele) uitvoerbaarheid” buitenlandse beslissing ex art. 38 lid 1 EEX-Vo, Verwijzing naar HR 14 november 1924, NJ 1924, p. 91; HR 23 januari 1976, NJ 1977, 123; HR 17 december 1993, NJ 1994, 348; HR 17 december 1993, NJ 1994, 350; HvJ EG 29 april 1999, NJ 2000, 477 en HR 26 januari 1996, NJ 1997, 258, Vervolg op Rb. Rotterdam 9 mei 2012, «JOR» 2012/337, m.nt. Bertrams
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014
JBPr 2015/13
Uitspraak behorend bij het hiervoor geplaatste artikel van mr. dr. L.P. Broekveldt.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
Th.M. de Boer
NJ 2015/478
Internationaal privaatrecht. Erkenning vreemd vonnis op voet art. 431 lid 2 Rv; vereisten voor erkenning; vormt verjaring of verval van bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van vreemd vonnis volgens recht van land van herkomst een beletsel voor formele uitvoerbaarheid?; overeenkomstige toepassing begrip ‘uitvoerbaarheid’ in zin art. 38 lid 1 EEX-Vo; beroep op betaling of verrekening van vordering in procedure van art. 431 lid 2 Rv; stelplicht en bewijslast; gezag van gewijsde vreemd vonnis.
TijdschriftartikelMeijers en art. 431 lid 2 Rv: van Bontmantel naar Gazprombank
M. Zilinsky
WPNR 2019, afl. 7254, p. 691
In 1925 verscheen in het WPNR een trilogie van de hand van E.M. Meijers over de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen in Nederland buiten verdrag om (WPNR 1925/2878, WPNR 1925/2879, en WPNR 1925/2881). De aanleiding voor dit drieluik was het befaamde Bontmantel-arrest van de Hoge Raad (HR, 14 november 1924). In dit arrest kwam de vraag aan de orde of de Nederlandse rechter zonder een wettelijke grondslag dan wel een grondslag uit een verdrag gebonden kan zijn aan een oordeel van de buitenlandse rechter. Deze vraag rees in verband met het in art. 431 Rv bepaalde. Het meest recente arrest over deze materie is het Gazprom-bank-arrest waarin de Hoge Raad de in de lagere rechtspraak ontwikkelde voorwaarden heeft bevestigd die gelden in het tweede scenario, namelijk indien de veroordeling conform de buitenlandse rechterlijke beslissing wordt gevorderd (Gazprombank-arrest, ECLI:NL:HR:2014:2838). In 2017 verscheen het WODC-rapport Tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke civielrechtelijke vonnissen in Nederland buiten verdrag en verordening (art. 431 Rv). Dit rapport bevat een weergave van de Nederlandse rechtspraak over de toepassing van art. 431 Rv en doet een voorstel tot aanpassing van deze bepaling. In deze bijdrage wordt kort stilgestaan bij de twee hierboven genoemde arresten en de door Meijers reeds in 1925 gedane voorstellen.
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1195 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:530
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2992 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1695 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:929 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:54 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3911 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2015:27 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1195 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3008
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:5691
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:3596
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1017
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:743
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5411
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:5251
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:426
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:420
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:366
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1508
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:9733
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:22
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:530
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:3033
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1954
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:4987
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:4310
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1802
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2580
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:11096
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:219
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:9144
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8653
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8618
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:4278
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2018:199
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:10970
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:882
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:11906
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:1452
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7287
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:100
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9828
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:4465
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:1882
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2015:351
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8059