Hoge Raad, 10-10-2014 / 13/02796


ECLIECLI:NL:HR:2014:2930
Meer over deze zaak:
Datum10-10-2014
InhoudsindicatieFaillissementsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Samenloop pauliana en onrechtmatige daad? Vaststelling schade hoewel schadestaat is gevorderd (HR 16 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2229, NJ 2010/229 en HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4914, NJ 2012/95). Begroting schade bij wege van schatting. Handelde de bestuurder bij zijn taakvervulling als bestuurder? HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628. Ernstig persoonlijk verwijt; HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627. Compensatie proceskosten?
Recht.nl artikelSchadevergoeding mag direct na vonnis worden geschat (21-10-2014)
Artikel 612 Rv stelt dat de rechter die een schadevergoeding uitspreekt, deze schade begroot in het vonnis. Is dit niet mogelijk, dan volgt een veroordeling tot schadevergoeding, op te maken bij Staat. De Hoge Raad stelt in het onderstaande arrest dat schade ook door schatting mag worden begroot, als de schatting een grondslag heeft in concrete gegevens, ontleend aan de stukken van het geding.
> Schadevergoeding mag, als dat kan, direct worden geschat (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
> Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van rechtspersoon (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad 10-10-2014
NJB 2014/1964
A doet een aantal onroerend-goedtransacties met X c.s. en gaat vervolgens failliet. De curator stelt vorderingen tegen X c.s. in op de grond dat de transacties paulianeus zijn en dat X c.s. onrechtmatig hebben gehandeld. Het hof acht de transacties niet paulianeus, maar veroordeelt X c.s. wel tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad. HR: 1. Onrechtmatige daad. Pauliana. Het oordeel van het hof over onrechtmatig handelen heeft betrekking op andere feiten en omstandigheden dan zijn oordeel over de pauliana. 2. Schadebegroting. Indien de rechter een veroordeling tot schadevergoeding uitspreekt, dient hij in beginsel de schade in zijn vonnis te begroten voor zover hem dit mogelijk is, ook als slechts schadevergoeding op te maken bij staat is gevorderd maar voldoende is gesteld en is komen vast te staan om te kunnen veroordelen tot een bepaald bedrag. Het partijdebat moet dit toelaten en de rechter dient het beginsel van hoor en wederhoor in acht te nemen. Het oordeel of begroting van de schade aldus mogelijk is, is in beginsel van feitelijke aard. 3. Bestuurdersaansprakelijkheid. Het onderdeel klaagt terecht dat het hof niet de vraag heeft beantwoord of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De door het hof genoemde omstandigheden laten echter geen andere conclusie toe dan dat de vraag bevestigend moet worden beantwoord. 4. Proceskostenveroordeling. Het hof heeft zowel Kameleon als X als de in het ongelijk gestelde partij aangemerkt en hen op die grond in de proceskosten van het hoger beroep veroordeeld. Niet valt in te zien waarom dit niet op gelijke voet zou gelden voor de proceskosten in eerste aanleg.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-10-2014
RvdW 2014/1133
Faillissementsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Samenloop pauliana en onrechtmatige daad? Vaststelling schade hoewel schadestaat is gevorderd (HR 16 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL2229, NJ 2010/229 en HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4914, NJ 2012/95). Begroting schade bij wege van schatting. Handelde de bestuurder bij zijn taakvervulling als bestuurder? HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2628. Ernstig persoonlijk verwijt; HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627. Compensatie proceskosten?
TijdschriftartikelHoge Raad 10-10-2014
JOR 2014/297
Bestuurdersaansprakelijkheid, Externe aansprakelijkheid jegens schuldeiser, Of sprake is van persoonlijk ernstig verwijt is afhankelijk van aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval, Bestuurder heeft in hoedanigheid van bestuurder samengespannen om gelden te onttrekken aan crediteuren van andere vennootschap, Dit is persoonlijk ernstig verwijt, Persoonlijk ernstig verwijt van door hem bestuurde vennootschap gepleegde onrechtmatige daad
TijdschriftartikelHoge Raad 10-10-2014
RN 2015, 2
Bestuurdersaansprakelijkheid. Kan hetzelfde feitencomplex gebruikt worden voor vorderingen op grond van pauliana en onrechtmatige daad?
TijdschriftartikelHoge Raad 10-10-2014
RI 2015/1
Pauliana. Onrechtmatige daad. Staat beroep op onrechtmatige daad nog open wanneer een beroep ter zake van dezelfde transacties op de actio Pauliana is afgewezen?
TijdschriftartikelHoge Raad 10-10-2014
RAV 2015/4
Begroting schade. Beoordelingsvrijheid rechter. Kan de rechter die een veroordeling tot schadevergoeding uitspreekt de schade in het vonnis begroten, ook indien schadevergoeding op te maken bij staat is gevorderd?
TijdschriftartikelHoge Raad 10-10-2014
FIP 2014, sign. 342
Oordeel hof over onrechtmatige daad steunt op andere feiten en omstandigheden dan oordeel over pauliana
TijdschriftartikelHoge Raad 10-10-2014
RO 2015/8
Onrechtmatige daad. Actio pauliana. Bestuurdersaansprakelijkheid. Is de vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad in verband met een transactie toewijsbaar, indien een vordering tot vernietiging van diezelfde transactie op grond van de actio pauliana niet slaagt? Kan eiser in cassatie van dat onrechtmatig handelen vervolgens een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt?
TijdschriftartikelHoge Raad 10-10-2014
JONDR 2014/1138
Bestuurdersaansprakelijkheid, externe aansprakelijkheid, samenspanning, benadeling, crediteuren. Samenspannen om gelden te onttrekken aan andere vennootschap en zo crediteuren te benadelen levert ernstig persoonlijk verwijt op.
TijdschriftartikelHoge Raad 10-10-2014
FIP 2015, sign. 44
Verzwaarde maatstaf
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU4914 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL2229 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA6234 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:675
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2003:1182
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:798
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:717
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3051
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10967
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:24
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:336
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:138
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:101
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1501
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:45
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1237
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:6966
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:27
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4385
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:675
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2003:1182
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:451
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:9510
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:11226
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:3453
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1520