Hoge Raad, 01-04-2014 / 11/03714


ECLIECLI:NL:HR:2014:770
Datum01-04-2014
InhoudsindicatieSalduz-klacht. Consultatierecht en recht op verhoorbijstand. Uit de stukken van het geding blijkt niet dat aan het Hof de klacht is voorgelegd dat de aangehouden verdachte voor de aanvang van het eerste verhoor door de Koninklijke marechaussee niet is gewezen op zijn recht een advocaat te raadplegen en dat hem binnen de grenzen van het redelijke niet de gelegenheid is geboden dat recht te verwezenlijken. Zo een verweer zou ook niet voor het eerst in cassatie kunnen worden gevoerd (vgl. ECLI:NL:HR:2009:BH3081, rov. 3.2). V.zv. het middel klaagt dat het Hof de desbetreffende verklaring van verdachte in strijd met in de bedoelde Salduzrechtspraak van de HR gegeven voorschriften voor het bewijs heeft gebezigd, stuit het op het voorgaande af. Ook voor het overige kan het middel niet tot cassatie leiden. Het oordeel van het Hof komt erop neer dat verdachte geen gebruik heeft willen maken van bijstand van een advocaat bij het verhoor door de Koninklijke marechaussee, nadat hem eerder was medegedeeld dat hij daarop recht had. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk en behoefde, mede gelet op hetgeen door de verdediging was aangevoerd, geen nadere motivering. Naar aanleiding van de in de conclusie van de A-G opgeworpen vraag of nog langer ervan kan worden uitgegaan dat verdachte niet het recht heeft zich tijdens zijn verhoor door de politie te laten bijstaan door een raadsman, geeft de HR enkele beschouwende opmerkingen over (de inhoud en de reikwijdte van) het recht op verhoorbijstand. De HR komt tot de slotsom dat het op de weg van de wetgever ligt de invoering van de vereiste wettelijke regeling van de verhoorbijstand met voortvarendheid ter hand te nemen en dat niet kan worden uitgesloten dat het uitblijven van een wettelijke regeling te eniger tijd tot een andere afweging zal leiden bij de beoordeling van toekomstige gevallen waarin vragen naar de inhoud en de reikwijdte van het recht op verhoorbijstand aan de Hoge Raad worden voorgelegd.
Recht.nl artikelHoge Raad: recht op advocaat tijdens politieverhoor eerst wettelijk regelen (01-04-2014)
Voordat het recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor van een verdachte door de politie kan worden toegekend moeten eerst beleidsmatige, organisatorische en financiŽle keuzes worden gemaakt. Het maken van deze keuzes gaat de rechtsvormende taak van de Hoge Raad te buiten. Het is aan de wetgever om te voorzien in een algemene wettelijke regeling, aldus de Hoge Raad in een uitspraak betreffende een Salduz-klacht.
> Recht op advocaat tijdens politieverhoor eerst wettelijk regelen (Rechtspraak.nl)
> Meer over Salduz (Recht.nl)
> Nog geen recht op bijstand tijdens verhoor (Advocatenblad.nl)
> Noot bij ECLI:NL:HR:2014:770 (Tom Schalken, NJ 2014/268)
Recht.nl artikelVerhoorbijstand: een kwestie van het aanschuiven van een stoel (04-04-2014)
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een belangwekkende zaak, waarin de vraag aan de orde kwam of er nog langer van kan worden uitgegaan dat de verdachte geen recht heeft om zich tijdens zijn verhoor te laten bijstaan door een raadsman. De Advocaat-Generaal meende nog dat de wijze waarop opsporend Nederland omgaat met deze 'verhoorbijstand' achterhaald is; de Hoge Raad vindt dat het aan de wetgever is om een regeling te treffen.
> Verhoorbijstand: een kwestie van het aanschuiven van een stoel (Wiebe de Vries, Jaeger Advocaten)
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2014
NJB 2014/881
Salduz-recht om een raadsman te raadplegen: dit recht omvat in Nederland thans niet het recht voor de verdachte om zich tijdens zijn verhoor door de politie te laten bijstaan door een raadsman (het zogenoemde recht op Ďverhoorbijstandí). AG: anders. Recente rechtspraak van het EHRM en de EU Richtlijn 2013/48/EU inzake het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures (PbEU L 294) brengen de Hoge Raad niet tot een ander oordeel. Het opstellen van een algemene regeling inzake Ďverhoorbijstandí gaat de rechtsvormende taak van de Hoge Raad te buiten. Het ligt dus op de weg van de wetgever de invoering van de vereiste wettelijke regeling van de Ďverhoorbijstandí met voortvarendheid ter hand te nemen, maar niet kan worden uitgesloten dat het uitblijven van een wettelijke regeling te eniger tijd de Hoge Raad wel tot rechtsvorming hieromtrent zal brengen.
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2014
NBSTRAF 2014/128
Salduz, Consultatiebijstand, Bijstand tijdens verhoor.
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2014 (met noot)
M.L.C.C. de Bruijn-LŁckers
JIN 2014/97
Salduz, Consultatierecht en recht op Ďverhoorbijstandí
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2014
RvdW 2014/592
Geen recht op bijstand raadsman tijdens politieverhoor.
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2014 (met noot)
T.M. Schalken
NJ 2014/268
Geen recht op bijstand raadsman tijdens politieverhoor.
TijdschriftartikelHoge Raad 01-04-2014 (met noot)
E. Thomas
FED 2014/
Bijstand bij verhoor moet in strafzaken wettelijk worden geregeld
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1424 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1233 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2018 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2019 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1424 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:632 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1996 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2068 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:96 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:303
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2414
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:5177
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:70
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:69
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:170
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1497
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1310
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1309
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:594
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:94
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:92
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:736
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:677
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:652
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:682
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2763
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2701
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2265
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2065
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:691
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2002
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:5711
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4810
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:3367
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:8996
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:5851
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:1961