Hoge Raad, 17-01-2014 / 11/05623


ECLIECLI:NL:HR:2014:99
Datum17-01-2014
InhoudsindicatieOverschrijding redelijke termijn. HR stelt relevante overwegingen m.b.t. toetsingsruimte in cassatie uit ECLI:NL:HR:BD2578, NJ 2008/358 voorop. s Hofs oordeel dat er geen aanleiding is om aan het oordeel dat de redelijke termijn in hoger beroep is overschreden enig rechtsgevolg te verbinden, is niet onbegrijpelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-01-2014, 11/05623
NJB 2014, 267
Redelijke termijn art. 6 EVRM: de cassatierechter
kan wat betreft het oordeel van de
feitenrechter inzake de redelijke termijn
slechts toetsen of dat oordeel niet blijk
geeft van een onjuiste rechtsopvatting en
niet onbegrijpelijk is in het licht van alle
omstandigheden van het geval. Ook het
rechtsgevolg dat de feitenrechter heeft verbonden
aan de door hem vastgestelde overschrijding
van de redelijke termijn, kan
slechts op zijn begrijpelijkheid worden
getoetst. In casu heeft het hof overwegende
dat deze overschrijding voor rekening
van de verdachte komt niet-onbegrijpelijk
aanleiding gezien te volstaan met deze
vaststelling en geoordeeld dat er geen aanleiding
is aan de redelijke-termijnoverschrijding
enig rechtsgevolg te verbinden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2396
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2396