Hoge Raad, 31-05-2016 / 15/01915


ECLIECLI:NL:HR:2016:1011
Datum31-05-2016
InhoudsindicatieTraining voor terrorisme ex art. 134a Sr. Verhouding 134a en 46.1 Sr. Artikel 134a Sr ziet op gedragingen die in enig verband staan met een terroristische training. Dat verband komt reeds tot uitdrukking in art. 134a Sr voor zover daarin strafbaar is gesteld het zich verwerven of een ander bijbrengen van kennis of vaardigheden tot het plegen van een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf. T.a.v. de overige in art. 134a Sr strafbaar gestelde gedragingen, te weten: het zich of een ander opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen of trachten te verschaffen tot het plegen van een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, moet worden aangenomen dat kwalificatie onder art. 134a Sr niet mogelijk is indien een voldoende verband van die gedragingen met enige vorm van training waaronder in overeenstemming met de hiervoor weergegeven wetsgeschiedenis in ruime zin te verstaan: het opdoen of overbrengen van kennis of zich of een ander bekwamen in vaardigheden of technieken voor terrorisme ontbreekt. De opvatting dat in art. 134a Sr uitsluitend gedragingen strafbaar zijn gesteld die voorafgaan aan de strafbare voorbereiding van de in deze bepaling bedoelde misdrijven, en de opvatting dat deze gedragingen moeten duiden op het volgen van instructies waarbij specifieke vaardigheden, methoden of technieken tot het begaan van een terroristisch misdrijf worden aangeleerd, zijn onjuist. Kwalificatie van gedragingen als het misdrijf van art. 134a Sr is niet uitgesloten ingeval deze gedragingen tevens kunnen worden aangemerkt als voorbereidingshandelingen in de zin van art. 46.1 Sr.
TijdschriftartikelHoge Raad 31-05-2016
NJB 2016/1186
Voorbereiding terroristisch misdrijf en het zich verschaffen van middelen en het verwerven van kennis en vaardigheden, art. 134a Sr. Deze bepaling ziet op gedragingen die in ten minste enig verband staan met een terroristische training. Kwalificatie onder art 134a Sr is niet mogelijk indien een voldoende verband van gedragingen (gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen of trachten te verschaffen) met enige vorm van training voor terrorisme ontbreekt. Daarbij kan van belang zijn Ė zoals in casu Ė of de gedragingen van de verdachte in hun onderlinge samenhang beschouwd, gelet op hun uiterlijke verschijningsvorm, gericht zijn op het zich verschaffen van middelen en het verwerven van kennis tot het maken van explosieven en het zich bekwamen in deze vaardigheid door het op de bewezenverklaarde wijze opzoeken van informatie in combinatie met de aanschaf van grondstoffen voor de fabricage van een explosief. Niet juist is de opvatting dat in art. 134a Sr uitsluitend gedragingen strafbaar zijn gesteld die voorafgaan aan de strafbare voorbereiding van de in deze bepaling bedoelde misdrijven. Evenmin juist is de opvatting dat deze gedragingen moeten duiden op het volgen van instructies waarbij specifieke vaardigheden, methoden of technieken tot het begaan van een terroristisch misdrijf worden aangeleerd. Niet uitgesloten is dat de gedragingen kunnen worden gekwalificeerd als het misdrijf van art. 134a Sr ingeval deze gedragingen tevens kunnen worden aangemerkt als voorbereidingshandelingen in de zin van art. 46 lid 1 Sr.
TijdschriftartikelHoge Raad 31-05-2016
RvdW 2016/664
Uitleg art. 134a Sr; verhouding tot art. 46 Sr.
TijdschriftartikelHoge Raad 31-05-2016
NBSTRAF 2016/162
Training voor terrorisme, Voorbereidingshandelingen.
TijdschriftartikelHoge Raad 31-05-2016
IR 2016/100
Strafrecht, virtueel trainingskamp, art. 134a Sr
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:83 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:375
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:83 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1733 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:1978 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:320
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:6681
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:375
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:480
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:7973
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:7972
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:7971
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1255
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:10272
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:88
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:9467
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:8315
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6927
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6924
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:6105
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:4122